果雪儿中华优秀传统文化特色国学教育幼儿园教学资源
18500389897
您的位置: 国学特色幼儿园 » 中华启蒙经典诵读工程 » 【国学幼儿园联盟】启蒙经典:《三字经》大全

联系我们

【国学幼儿园联盟】启蒙经典:《三字经》大全

2017-04-25 23:34 国学特色幼儿园

三字经

rén zhī chū
xìng běn shàn
xìng xiāng jìn
xí xiāng yuǎn
人 之 初
性 本 善
性 相 近
习 相 远
 
gǒu bú jiào
xìng nǎi qiān
jiào zhī dào
guì yǐ zhuān
苟 不 教
性 乃 迁
教 之 道
贵 以 专
 
xī mèng mǔ
zé lín chǔ
zǐ bù xué
duàn jī zhù
昔 孟 母
择 邻 处
子 不 学
断 机 杼
 
dòu yān shān
yǒu yì fāng
jiāo wǔ zǐ
míng jù yáng
窦 燕 山
有 义 方
教 五 子
名 俱 扬
 
yǎng bú jiào
fù zhī guò
jiào bù yán
shī zhī duò
养 不 教
父 之 过
教 不 严
师 之 惰
 
zǐ bù xué
fēi suǒ yí
yòu bù xué
lǎo hé wéi
子 不 学
非 所 宜
幼 不 学
老 何 为
 
yù bù zhuó
bù chéng qì
rén bù xué
bù zhī yì
玉 不 琢
不 成 器
人 不 学
不 知 义
 
wéi rén zǐ
fāng shào shí
qīn shī yǒu
xí lǐ yí
为 人 子
方 少 时
亲 师 友
习 礼 仪
 
xiāng jiǔ líng
néng wēn xí
xiào yú qīn
suǒ dāng zhí
香 九 龄
能 温 席
孝 于 亲
所 当 执
 
róng sì suì
néng ràng lí
dì yú zhǎng
yí xiān zhī
融 四 岁
能 让 梨
弟 于 长
宜 先 知
 
shǒu xiào tì
cì jiàn wén
zhī mǒu shù
shí mǒu wén
首 孝 悌
次 见 闻
知 某 数
识 某 文
 
yī ér shí
shí ér bǎi
bǎi ér qiān
qiān ér wàn
一 而 十
十 而 百
百 而 千
千 而 万
 
sān cái zhě
tiān dì rén
sān guāng zhě
rì yuè xīng
三 才 者
天 地 人
三 光 者
日 月 星
 
sān gāng zhě
jūn chén yì
fù zǐ qīn
fū fù shùn
三 纲 者
君 臣 义
父 子 亲
夫 妇 顺
 
yuē chūn xià
yuē qiū dōng
cǐ sì shí
yùn bù qióng
曰 春 夏
曰 秋 冬
此 四 时
运 不 穷
 
yuē nán běi
yuē xī dōng
cǐ sì fāng
yìng hū zhōng
曰 南 北
曰 西 东
此 四 方
应 乎 中
 
yuē shuǐ huǒ
mù jīn tǔ
cǐ wǔ háng
běn hū shù
曰 水 火
木 金 土
此 五 行
本 乎 数
 
shí gān zhě
jiǎ zhì guǐ
shí èr zhī
zǐ zhì hài
十 干 者
甲 至 癸
十 二 支
子 至 亥
 
yuē huáng dàov
rì suǒ chánv
yuē chì dào
dāng zhōng quán
曰 黄 道
日 所 躔
曰 赤 道
当 中 权
 
chì dào xià
wēn nuǎn jí
wǒ zhōng huá
zài dōng běi
赤 道 下
温 暖 极
我 中 华
在 东 北
 
hán yù jūn
shuāng lù gǎi
yòu gāo yuán
zuǒ dà hǎi
寒 燠 均
霜 露 改
右 高 原
左 大 海
 
yuē jiāng hé
yuē huái jì
cǐ sì dú
shuǐ zhī jì
曰 江 河
曰 淮 济
此 四 渎
水 之 纪
 
yuē dài huá
sōng héng héng
cǐ wǔ yuè
shān zhī míng
曰 岱 华
嵩 恒 衡
此 五 岳
山 之 名
 
gǔ jiǔ zhōu
jīn gǎi zhì
chēng xíng shěng
sān shí wǔ
古 九 州
今 改 制
称 行 省
三 十 五
 
yuē shì nóng
yuē gōng shāng
cǐ sì mín
guó zhī liáng
曰 士 农
曰 工 商
此 四 民
国 之 良
 
yuē rén yì
lǐ zhì xìn
cǐ wǔ cháng
bù róng wěn
曰 仁 义
礼 智 信
此 五 常
不 容 紊
 
dì suǒ shēng
yǒu cǎo mù
cǐ zhí wù
biàn shuǐ lù
地 所 生
有 草 木
此 植 物
遍 水 陆
 
yǒu chóng yú
yǒu niǎo shòu
cǐ dòng wù
néng fēi zǒu
有 虫 鱼
有 鸟 兽
此 动 物
能 飞 走
 
dào liáng shū
mài shǔ jì
cǐ liù gǔ
rén suǒ shí
稻 梁 菽
麦 黍 稷
此 六 谷
人 所 食
 
mǎ niú yáng
jī quǎn shǐ
cǐ liù chù
rén suǒ sì
马 牛 羊
鸡 犬 豕
此 六 畜
人 所 饲
 
yuē xǐ nù
yuē āi jù
ài wù yù
qī qíng jù
曰 喜 怒
曰 哀 惧
爱 恶 欲
七 情 俱
 
qīng chì huáng
jí hēi bái
cǐ wǔ sè
mù suǒ shí
青 赤 黄
及 黑 白
此 五 色
目 所 识
 
suān kǔ gān
jí xīn xián
cǐ wǔ wèi
kǒu suǒ hán
酸 苦 甘
及 辛 咸
此 五 味
口 所 含
 
shān jiāo xiāng
jí xīng xiǔ
cǐ wǔ xiù
bí suǒ xiù
膻 焦 香
及 腥 朽
此 五 臭
鼻所嗅
 
páo tǔ gé
mù shí jīn
yǔ sī zhú
nǎi bā yīn
匏 土 革
木 石 金
与 丝 竹
乃 八 音
 
yuē píng shǎng
yuē qù rù
cǐ sì shēng
yí tiáo xié
曰 平 上
曰 去 入
此 四 声
宜 调 协
 
gāo zēng zǔ
fù ér shēn
shēn ér zǐ
zǐ ér sūn
高 曾 祖
父 而 身
身 而 子
子 而 孙
 
zì zǐ sūn
zhì xuán zēng
nǎi jiǔ zú
rén zhī lún
自 子 孙
至 玄 曾
乃 九 族
人 之 伦
 
fù zǐ ēn
fū fù cóng
xiōng zé yǒu
dì zé gōng
父 子 恩
夫 妇 从
兄 则 友
弟 则 恭
 
zhǎng yòu xù
yǒu yǔ péng
jūn zé jìng
chén zé zhōng
长 幼 序
友 与 朋
君 则 敬
臣 则 忠
 
cǐ shí yì
rén suǒ tóng
ng shī xù
wù wéi bèi
此 十 义
人 所 同
当 师 叙
勿 违 背
 
zhǎn qí shuāi
dà xiǎo gōng
zhì sī má
wǔ fù zhōng
斩 齐 衰
大 小 功
至 缌 麻
五 服 终
 
lǐ yuè shè
yù shū shù
gǔ liù yì
jīn bù jù
礼 乐 射
御 书 数
古 六 艺
今 不 具
 
wéi shū xué
rén gòng zūn
jì shí zì
jiǎng shuō wén
惟 书 学
人 共 遵
既 识 字
讲 说 文
 
yǒu gǔ wén
dà xiǎo zhuàn
lì cǎo jì
bù kě luàn
有 古 文
大 小 篆
隶 草 继
不 可 乱
 
ruò guǎng xué
jù qí fán
dàn lüè shuō
néng zhī yuán
若 广 学
惧 其 繁
但 略 说
能 知 原
 
fán xùn méng
xū jiǎng jiū
xiáng xùn gǔ
míng jù dòu
凡 训 蒙
须 讲 究
详 训 诂
明 句 读
 
wéi xué zhě
bì yǒu chū
xiǎo xué zhōng
zhì sì shū
为 学 者
必 有 初
小 学 终
至 四 书
 
lún yǔ zhě
èr shí piān
qún dì zǐ
jì shàn yán
论 语 者
二 十 篇
群 弟 子
记 善 言
 
mèng zǐ zhě
qī piān zhǐ
jiǎng dào dé
shuō rén yì
孟 子 者
七 篇 止
讲 道 德
说 仁 义
 
zuò zhōng yōng
nǎi kǒng jí
zhōng bù piān
yōng bù yì
作 中 庸
乃 孔 伋
中 不 偏
庸 不 易
 
zuò dà xué
nǎi zēng zǐ
zì xiū qí
zhì píng zhì
作 大 学
乃 曾 子
自 修 齐
至 平 治
 
zhōng shū shú
xiào jīng tōng
rú liù jīng
shǐ kě dú
中 书 熟
孝 经 通
如 六 经
始 可 读
 
shī shū yì
lǐ chūn qiū
hào liù jīng
dāng jiǎng qiú
诗 书 易
礼 春 秋
号 六 经
当 讲 求
 
yǒu lián shān
yǒu guī cáng
yǒu zhōu yì
sān yì xiáng
有 连 山
有 归 藏
有 周 易
三 易 详
 
yǒu diǎn mó
yǒu xùn gào
yǒu shì mìng
shū zhī ào
有 典 谟
有 训 诰
有 誓 命
书 之 奥
 
wǒ zhōu gōng
zuò zhōu lǐ
zhù liù guān
cún zhì tǐ
我 周 公
作 周 礼
著 六 官
存 治 体
 
dà xiǎo dài
zhù lǐ jì
shù shèng yán
lǐ yuè bèi
大 小 戴
注 礼 记
述 圣 言
礼 乐 备
 
yǒu guó fēng
yǒu yǎ sòng
hào sì shī
dāng fěng yǒng
有 国 风
有 雅 颂
号 四 诗
当 讽 咏
 
shī jì wáng
chūn qiū zuò
yù bāo biǎn
bié shàn è
诗 既 亡
春 秋 作
寓 褒 贬
别 善 恶
 
sān zhuàn zhě
yǒu gōng yáng
yǒu zuǒ shì
yǒu gǔ liáng
三 传 者
有 公 羊
有 左 氏
有 谷 梁
 
ěr yǎ zhě
shàn biàn yán
qiú jīng xùn
cǐ mò xiān
尔 雅 者
善 辨 言
求 经 训
此 莫 先
 
gǔ shèng zhù
xiān xián zhuàn
zhù shū bèi
shí sān jīng
古 圣 著
先 贤 传
注 疏 备
十 三 经
 
zuǒ zhuàn wài
yǒu guó yǔ
hé qún jīng
shù shí wǔ
左 传 外
有 国 语
合 群 经
数 十 五
 
jīng jì míng
fāng dú zǐ
cuō qí yào
jì qí shì
经 既 明
方 读 子
撮 其 要
记 其 事
 
wǔ zǐ zhě
yǒu xún yáng
wén zhōng zǐ
jí lǎo zhuāng
五 子 者
有 荀 扬
文 中 子
及 老 庄
 
jīng zǐ tōng
dú zhū shǐ
kǎo shì xì
zhī zhōng shǐ
经 子 通
读 诸 史
考 世 系
知 终 始
 
zì xī nóng
zhì huáng dì
hào sān huáng
zài shàng shì
自 羲 农
至 黄 帝
号 三 皇
在 上 世
 
táng yǒu yú
hào èr dì
xiāng yī xùn
chēng shèng shì
唐 有 虞
号 二 帝
相 揖 逊
称 盛 世
 
xià yǒu yǔ
shāng yǒu tāng
zhōu wén wǔ
chēng sān wáng
夏 有 禹
商 有 汤
周 文 武
称 三 王
 
xià chuán zǐ
jiā tiān xià
sì bǎi zǎi
qiān xià shè
夏 传 子
家 天 下
四 百 载
迁 夏 社
 
tāng fá xià
guó hào shāng
liù bǎi zǎi
zhì zhòu wáng
汤 伐 夏
国 号 商
六 百 载
至 纣 亡
 
zhōu wǔ wáng
shǐ zhū zhòu
bā bǎi zǎi
zuì cháng jiǔ
周 武 王
始 诛 纣
八 百 载
最 长 久
 
zhōu gòng hé
shǐ jì nián
lì xuān yōu
suì dōng qiān
周 共 和
始 纪 年
历 宣 幽
遂 东 迁
 
zhōu dào shuāi
wáng gāng zhuì
chěng gān gē
shàng yóu shuì
周 道 衰
王 纲 坠
逞 干 戈
尚 游 说
 
shǐ chūn qiū
zhōng zhàn guó
wǔ bà qiáng
qī xióng chū
始 春 秋
终 战 国
五 霸 强
七 雄 出
 
yíng qín shì
shǐ jiān bìng
chuán èr shì
chǔ hàn zhēng
嬴 秦 氏
始 兼 并
传 二 世
楚 汉 争
 
gāo zǔ xīng
hàn yè jiàn
zhì xiào píng
wáng mǎng cuàn
高 祖 兴
汉 业 建
至 孝 平
王 莽 篡
 
guāng wǔ xīng
wéi dōng hàn
sì bǎi nián
zhōng yú xiàn
光 武 兴
为 东 汉
四 百 年
终 于 献
 
wèi shǔ wú
zhēng hàn dǐng
hào sān guó
qì liǎng jìn
魏 蜀 吴
争 汉 鼎
号 三 国
迄 两 晋
 
sòng qí jì
liáng chén chéng
wéi nán cháo
dū jīn líng
宋 齐 继
梁 陈 承
为 南 朝
都 金 陵
 
běi yuán wèi
fēn dōng xī
yǔ wén zhōu
xīng gāo qí
北 元 魏
分 东 西
宇 文 周
兴 高 齐
 
dài zhì suí
yī tǔ yǔ
bù zài chuán
shī tǒng xù
迨 至 隋
一 土 宇
不 再 传
失 统 绪
 
táng gāo zǔ
qǐ yì shī
chú suí luàn
chuàng guó jī
唐 高 祖
起 义 师
除 隋 乱
创 国 基
 
èr shí chuán
sān bǎi zǎi
liáng miè zhī
guó nǎi gǎi
二 十 传
三 百 载
梁 灭 之
国 乃 改
 
liáng táng jìn
jí hàn zhōu
chēng wǔ dài
jiē yǒu yóu
梁 唐 晋
及 汉 周
称 五 代
皆 有 由
 
zhào sòng xīng
shòu zhōu shàn
shí bā chuán
nán běi hùn
赵 宋 兴
受 周 禅
十 八 传
南 北 混
 
liáo yǔ jīn
jiē chēng dì
yuán miè jīn
jué sòng shì
辽 与 金
皆 称 帝
元 灭 金
绝 宋 世
 
yú tú guǎng
chāo qián dài
jiǔ shí nián
guó zuò fèi
舆 图 广
超 前 代
九 十 年
国 祚 废
 
dài chéng zǔ
qiān yān jīng
shí liù shì
zhì chóng zhēn
迨 成 祖
迁 燕 京
十 六 世
至 崇 祯
 
quán yān sì
kòu rú lín
lǐ chuǎng chū
shén qì fén
权 阉 肆
寇 如 林
李 闯 出
神 器 焚
 
qīng shì zǔ
yīng jǐng mìng
jìng sì fāng
kè dà dìng
清 世 祖
膺 景 命
靖 四 方
克 大 定
 
yóu kāng yōng
lì qián jiā
mín ān fù
zhì jì kuā
由 康 雍
历 乾 嘉
民 安 富
治 绩 夸
 
dào xián jiān
biàn luàn qǐ
shǐ yīng fǎ
rǎo dū bǐ
道 咸 间
变 乱 起
始 英 法
扰 都 鄙
 
tóng guāng hòu
xuān tǒng ruò
chuán jiǔ dì
mǎn qīng mò
同 光 后
宣 统 弱
传 九 帝
满 清 殁
 
gé mìng xīng
fèi dì zhì
lì xiàn fǎ
jiàn mín guó
革 命 兴
废 帝 制
立 宪 法
建 民 国
 
gǔ jīn shǐ
quán zài zī
zǎi zhì luàn
zhī xīng shuāi
古 今 史
全 在 兹
载 治 乱
知 兴 衰
 
shǐ suī fán
dú yǒu cì
shǐ jì yī
hàn shū èr
史 虽 繁
读 有 次
史 记 一
汉 书 二
 
hòu hàn sān
guó zhì sì
jiān zhèng jīng
cān tōng jiàn
后 汉 三
国 志 四
兼 证 经
参 通 鉴
 
dú shǐ zhě
kǎo shí lù
tōng gǔ jīn
ruò qīn mù
读 史 者
考 实 录
通 古 今
若 亲 目
 
kǒu ér sòng
xīn ér wéi
zhāo yú sī
xī yú sī
口 而 诵
心 而 惟
朝 于 斯
夕 于 斯
 
xī zhòng ní
shī xiàng tuó
gǔ shèng xián
shàng qín xué
昔 仲 尼
师 项 橐
古 圣 贤
尚 勤 学
 
zhào zhōng lìng
dú lǔ lùn
bǐ jì shì
xué qiě qín
赵 中 令
读 鲁 论
彼 既 仕
学 且 勤
 
pī pú biān
xuē zhú jiǎn
bǐ wú shū
qiě zhī miǎn
披 蒲 编
削 竹 简
彼 无 书
且 知 勉
 
tóu xuán liáng
zhuī cì gǔ
bǐ bù jiào
zì qín kǔ
头 悬 梁
锥 刺 股
彼 不 教
自 勤 苦
 
rú náng yíng
rú yìng xuě
jiā suī pín
xué bù chuò
如 囊 萤
如 映 雪
家 虽 贫
学 不 辍
 
rú fù xīn
rú guà jiǎo
shēn suī láo
yóu kǔ zhuó
如 负 薪
如 挂 角
身 虽 劳
犹 苦 卓
 
sū lǎo quán
èr shí qī
shǐ fā fèn
dú shū jí
苏 老 泉
二 十 七
始 发 愤
读 书 籍
 
bǐ jì lǎo
yóu huǐ chí
ěr xiǎo shēng
yí zǎo sī
彼 既 老
犹 悔 迟
尔 小 生
宜 早 思
 
ruò liáng hào
bā shí èr
duì dà tíng
kuí duō shì
若 梁 灏
八 十 二
对 大 廷
魁 多 士
 
bǐ jì chéng
zhòng chēng yì
ěr xiǎo shēng
yí lì zhì
彼 既 成
众 称 异
尔 小 生
宜 立 志
 
yíng bā suì
néng yǒng shī
mì qī suì
néng fù qí
莹 八 岁
能 咏 诗
泌 七 岁
能 赋 棋
 
bǐ yǐng wù
rén chēng qí
ěr yòu xué
dāng xiào zhī
彼 颖 悟
人 称 奇
尔 幼 学
当 效 之
 
cài wén jī
néng biàn qín
xiè dào yùn
néng yǒng yín
蔡 文 姬
能 辩 琴
谢 道 韫
能 咏 吟
 
bǐ nǚ zǐ
qiě cōng mǐn
ěr nán zǐ
dāng zì jǐng
彼 女 子
且 聪 敏
尔 男 子
当 自 警
 
táng liú yàn
fāng qī suì
jǔ shén tóng
zuò zhèng zì
唐 刘 晏
方 七 岁
举 神 童
作 正 字
 
bǐ suī yòu
shēn yǐ shì
yǒu wéi zhě
yì ruò shì
彼 虽 幼
身 已 仕
有 为 者
亦 若 是
 
quǎn shǒu yè
jī sī chén
gǒu bù xué
hé wéi rén
犬 守 夜
鸡 司 晨
苟 不 学
曷 为 人
 
cán tǔ sī
fēng niàng mì
rén bù xué
bù rú wù
蚕 吐 丝
蜂 酿 蜜
人 不 学
不 如 物
 
yòu xí yè
zhuàng zhì shēn
shàng kuāng guó
xià lì mín
幼 习 业
壮 致 身
上 匡 国
下 利 民
 
yáng míng shēng
xiǎn fù mǔ
guāng yú qián
yù yú hòu
扬 名 声
显 父 母
光 于 前
裕 于 后
 
rén yí zǐ
jīn mǎn yíng
wǒ jiào zǐ
wéi yī jīng
人 遗 子
金 满 赢
我 教 子
唯 一 经
 
qín yǒu gōng
xì wú yì
jiè zhī zāi
yí miǎn lì
勤 有 功
戏 无 益
戒 之 哉
宜 勉 力

 

 

rén zhī chū xìng běn shàn xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn
人之初 性本善 性相近 习相远
【解释】人生下来的时候都是好的,只是由于成长过程中,后天的学习环境不一样,性情也就有了好与坏的差别。
〖启示〗 人生下来原本都是一样,但从小不好好教育,善良的本性就会变坏。所以,人从小就要好好学习,区分善恶,才能成为一个对社会有用的人才。
gǒu bú jiào xìng nǎi qiān jiào zhī dào guì yǐ zhuān
苟不教 性乃迁 教之道 贵以专
【解释】如果从小不好好教育,善良的本性就会变坏。为了使人不变坏,最重要的方法就是要专心一致地去教育孩子。 
〖启示〗百年大计,教育为本。教育是头等重要的大事。要想使孩子成为对社会有用的人才,必须时刻注意对孩子的教育,专心一致,时时不能放松。
xī mèng mǔ zé lín chǔ zǐ bù xué duàn jī zhù
昔孟母 择邻处 子不学 断机杼
【解释】战国时,孟子的母亲曾三次搬家,是为了使孟子有个好的学习环境。一次孟子逃学,孟母就割断织机的布来教子。
〖启示〗 孟子所以能够成为历史上有名的大学问家,是和母亲的严格教育分不开的。做为孩子,要理解这种要求,是为了使自己成为一个有用的人才。
dòu yān shān yǒu yì fāng jiāo wǔ zǐ míng jù yáng
窦燕山 有义方 教五子 名俱扬
【解释】五代时,燕山人窦禹钧教育儿子很有方法,他教育的五个儿子都很有成就,同时科举成名。
〖启示〗仅仅教育,而没有好的方法也是不行的。好的方法就是严格而有道理。窦燕山能够使五个儿子和睦相处,都很孝敬父母、并且学业上都很有成就,是和他的教育方法分不开的。
yǎng bú jiào fù zhī guò jiào bù yán shī zhī duò
养不教 父之过 教不严 师之惰
【解释】仅仅是供养儿女吃穿,而不好好教育,是父亲的过错。只是教育,但不严格要求就是做老师的懒惰了。
〖启示〗严师出高徒,严格的教育是通往成才之路的必然途径。对孩子的严格要求虽然是做父母和老师的本份,但做子女的也应该理解父母和老师的苦心,才能自觉严格要求自己。
zǐ bù xué fēi suǒ yí yòu bù xué lǎo hé wéi
子不学 非所宜 幼不学 老何为
【解释】小孩子不肯好好学习,是很不应该的。一个人倘若小时候不好好学习,到老的时候既不懂做人的道理,又无知识,能有什么用呢?
〖启示〗一个人不趁年少时用功学习,长大后总是要后悔的。每位小朋友都记住这样一句话:“少壮不努力,老大徒伤悲”,要趁视自己生命的黄金时刻。
yù bù zhuó bù chéng qì rén bù xué bù zhī yì
玉不琢 不成器 人不学 不知义
【解释】玉不打磨雕刻,不会成为精美的器物;人若是不学习,就不懂得礼仪,不能成才。
〖启示〗一个人的成才之路如同雕刻玉器一样,玉在没有打磨雕琢以前和石头没有区别,人也是一样,只有经过刻苦磨练才能成为一个有用的人。
wéi rén zǐ fāng shào shí qīn shī yǒu xí lǐ yí
为人子 方少时 亲师友 习礼仪
【解释】做儿女的,从小时候就要亲近老师和朋友,以便从他们那里学习到许多为人处事的礼节和知识。
〖启示〗学会亲近好的老师、好的朋友,并从他们身上学到许多有益的经验和知识。取人之长补己之短,才能不断地丰富自己的头脑。
xiāng jiǔ líng néng wēn xí xiào yú qīn suǒ dāng zhí
香九龄 能温席 孝于亲 所当执
【解释】东汉人黄香,九岁时就知道孝敬父亲,替父亲暖被窝。这是每个孝顺父母的人都应该实行和效仿的。
〖启示〗每个人从小就应该知道孝敬父母,这是做人的准则。要知道父母的甘苦,才能孝顺父母,并激励自己刻苦学习。
róng sì suì néng ràng lí dì yú zhǎng yí xiān zhī
融四岁 能让梨 弟于长 宜先知
【解释】汉代人孔融四岁时,就知道把大的梨让给哥哥吃,这种尊敬和友爱兄长的道理,是每个人从小就应该知道的。 
〖启示〗从尊敬友爱兄长开始,培养自己的爱心。要以友善的态度对待他人,就不应该计较个人得失,才会受到别人的尊敬和欢迎,也才会感受到他的温暖。
shǒu xiào tì cì jiàn wén zhī mǒu shù shí mǒu wén
首孝悌 次见闻 知某数 识某文
【解释】一个人首先要学的是孝敬父母和兄弟友爱的道理,接下来是学习看到和听到的知识。并且要知道基本的算术和高深的数学,以及认识文字,阅读文学。
〖启示〗孝敬父母,友爱兄弟是做人的基础;能文会算是做人的本钱。要做一个德才兼备的人,就必须这从两点做起。
yī ér shí shí ér bǎi bǎi ér qiān qiān ér wàn
一而十 十而百 百而千 千而万
【解释】我国采用十进位算术方法:一到十是基本的数字,然后十个十是一百,十个一百是一千,十个一千是一万……一直变化下去。
〖启示〗一到十看来很简单,但变化起来却无穷尽,算术这门学问越来越深奥了。几乎各个科学门类都离不开数学,所以必须认真地从简单的数目学起,为将来学习其他知识打好基础。
sān cái zhě tiān dì rén sān guāng zhě rì yuè xīng
三才者 天地人 三光者 日月星
【解释】还应该知道一些日常生活常识,如什么叫“三才”?三才指的是天、地、人三个方面。什么叫“三光"呢?三光就是太阳、月亮、星星。
〖启示〗人类只有认识世界,才能改造世界。世界太大了。天空中的星辰以及雷、电、风、雨,大地的山川河流、花草树木、鱼虫百兽,而人又是万物之灵。只有不断学习,才能运用掌握的知识去改造世界。
sān gāng zhě jūn chén yì fù zǐ qīn fū fù shùn
三纲者 君臣义 父子亲 夫妇顺
【解释】什么是“三纲”呢?三纲是人与人之间关系应该遵守的三个行为准则,就是君王与臣子的言行要合乎义理,父母子女之间相亲相爱,夫妻之间和顺相处。
〖启示〗要使人与人之间有一个良好和谐的关系,每个人都要认清自己的地位,人人从我做起,才能天下安宁,人类永远和平。
yuē chūn xià yuē qiū dōng cǐ sì shí yùn bù qióng
曰春夏 曰秋冬 此四时 运不穷
【解释】再让我们看一看四周环境,春、夏、秋、冬叫做四季。这四时季节不断变化,春去夏来,秋去冬来,如此循环往复,永不停止。
〖启示〗 春、夏、秋、冬是因为地球在绕着太阳运转时,有时面向太阳、有时背向太阳、有时斜向太阳,因此有了温度不一样的四季变化。
yuē nán běi yuē xī dōng cǐ sì fāng yìng hū zhōng
曰南北 曰西东 此四方 应乎中
【解释】说到东、南、西、北,这叫作“四方”,是指各个方向的位置。这四个方位,必须有个中央位置对应,才能把各个方位定出来。
〖启示〗我们的祖先最早用铁发明了“罗盘”,也就是我国四大发明之一的指南针,从而使确定方位变得十分简便,尤其在航海中指南针的作用太大了。在我们人类生活中方向是非常重要的。
yuē shuǐ huǒ mù jīn tǔ cǐ wǔ háng běn hū shù
曰水火 木金土 此五行 本乎数
【解释】至于说到“五行”,那就是金、木、水、火、土。这是中国古代用来指宇宙各种事物的抽象概念,是根据一、二、三、四、五这五个数字和组合变化而产生的。 
〖启示〗“五行”学说包括很深的哲学道理,非常复杂、我们只要知道一些就行了。
shí gān zhě jiǎ zhì guǐ shí èr zhī zǐ zhì hài
十干者 甲至癸 十二支 子至亥
【解释】“十干”指的是甲、乙、丙、丁、戊、己、庚辛、壬、癸,又叫“天干”;“十二支”指的是子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥,又叫“地支”,是古代记时的标记。 
〖启示〗 和“五行”一样,天干、地支在古代人的生活中占有极重要的地位。但今天,人们除了十二支的生肖记年外,记时已多不用了。
yuē huáng dào rì suǒ chán yuē chì dào dāng zhōng quán
曰黄道 日所躔 曰赤道 当中权
【解释】地球围绕太阳运转,而太阳又围绕着银河系中心运转。太阳运行的轨道叫“黄道”,在地球中央有一条假想的与地轴垂直的大圆圈,这就是赤道。
〖启示〗地球在不断自转运动中,同时绕着太阳转动,太阳是太阳系的中心。而太阳系又绕着银河系转,而银河系只是宇宙的一个小点点,天地之大实在是不可想象的。
chì dào xià wēn nuǎn jí wǒ zhōng huá zài dōng běi
赤道下 温暖极 我中华 在东北
【解释】在赤道地区,温度最高,气候特别炎热,从赤道向南北两个方向,气温逐渐变低。我们国家是地处地球的东北边。
〖启示〗我们国家所处的位置在整个地球的东北边,由于面积辽阔,热带、温带、寒带三个温带都有。地大物博、历史悠久,是有五十六个民族的国家。
hán yù jūn shuāng lù gǎi yòu gāo yuán zuǒ dà hǎi
寒燠均 霜露改 右高原 左大海
【解释】我国冷热均匀,霜期和露期会跟着季节而改换,右边是高原,左边是大海。
〖启示〗我国地处寒、温、热三带,大部分在温带,既无严寒,又无酷暑。冷热均匀,冬天结霜,夏天结露,霜期和露期会跟着季节而改换。若你面向南方,那么右边是高原,左边是大海。
yuē jiāng hé yuē huái jì cǐ sì dú shuǐ zhī jì
曰江河 曰淮济 此四渎 水之纪
【解释】中国是个地大物博的国家,直接流入大海的有长江、黄河、淮河和济水,这四条大河是中国河流的代表。
〖启示〗长江是我国最长的河流,全长五千多公里。我国最闻名的河流是黄河,她是中华民族的摇篮,是五千年文明的发源地。
yuē dài huá sōng héng héng cǐ wǔ yuè shān zhī míng
曰岱华 嵩恒衡 此五岳 山之名
【解释】中国的五大名山,称为“五岳”,就是东岳泰山、西岳华山、中岳嵩山、南岳衡山、北岳恒山,这五座山是中国大山的代表。
〖启示〗现在我们都知道,我国境内的喜玛拉亚雅山是世界上最高的山,号称世界的屋脊。中国是五千年的文明古国,每座山都有着许多美丽的神话和传说。
gǔ jiǔ zhōu jīn gǎi zhì chēng xíng shěng sān shí wǔ
古九州 今改制 称行省 三十五
【解释】州:古代行政区域单位名称。 制:制度,有确定规模、法度。 行省:行政区域,简称省。 
〖启示〗古代周朝分为九州:冀州、幽州、并州、兖州、青州、扬州、荆州、豫州、雍州。秦抬皇统一中国后废九州改成郡县,到宋朝把郡县改成府,到元朝,中央设立中书省主持全国政务,各地区设中书省,称为行省,简称省。三个五省,是在抗战胜利后,东北划九省加收回台湾省,连原二十八省,共三十五省。
yuē shì nóng yuē gōng shāng cǐ sì mín guó zhī liáng
曰士农 曰工商 此四民 国之良
【解释】中国是世界上人口最多的国家。知识分子、农民、工人和商人,是国家不可缺少的栋梁,称为四民,这是社会重要的组成部分。
〖启示〗由于社会的发展,今天人民的职业已经不仅仅是这四种了。俗话说:“三百六十行,行行出状元”,不管从事什么职业,只要对社会有好处,都是光荣的。
yuē rén yì lǐ zhì xìn cǐ wǔ cháng bù róng wěn
曰仁义 礼智信 此五常 不容紊
【解释】如果所有的人都能以仁、义、礼、智、信这五种不变的法则做为处事做人的标准,社会就会永保祥和,所以每个人都应遵守,不可怠慢疏忽。
〖启示〗五千年的中国文明史,有多少仁义之士用他们的生命和热血,谱写了无数可歌可泣的英雄业迹。这些人实在是我们学习的榜样。
dì suǒ shēng yǒu cǎo mù cǐ zhí wù biàn shuǐ lù
地所生 有草木 此植物 遍水陆
【解释】除了人类,在地球上还有花草树木,这些属于植物,在陆地上和水里到处都有。
〖启示〗人类所食用的“五谷杂粮”就属于植物。人类的生存有赖于大自然。我们应该了解它们,掌握这些知识,以便为人类服务。
yǒu chóng yú yǒu niǎo shòu cǐ dòng wù néng fēi zǒu
有虫鱼 有鸟兽 此动物 能飞走
【解释】虫、鱼、鸟、兽属于动物,这些动物有的能在天空中飞,有的能在陆地上走,有的能在水里游。
〖启示〗无论大自然中的植物还是动物,都是人类永恒的财产,我们要爱护周围的环境,保护好我们生存的环境。
dào liáng shū mài shǔ jì cǐ liù gǔ rén suǒ shí
稻梁菽 麦黍稷 此六谷 人所食
【解释】人类生活中的主食有的来自植物,像稻子、小麦、豆类、玉米和高梁,这些是我们日常生活的重要食品。
〖启示〗人要吃饭就得耕耘播种。当我们吃到香喷喷的饭菜时,千万不要忘了辛勤耕种的农民。“谁知盘中餐,粒粒皆辛苦”,要知道爱惜每一粒粮食。
mǎ niú yáng jī quǎn shǐ cǐ liù chù rén suǒ sì
马牛羊 鸡犬豕 此六畜 人所饲
【解释】在动物中有马、牛、羊、鸡、狗和猪,这叫六畜。这些动物和六谷一样本来都是野生的。后来被人们渐渐驯化后,才成为人类日常生活的必需品。 
解读〗人类真不愧万物之灵,我们的祖先很早就把有些野生的动物,通过驯服和人工喂养成为人类的工具和食品。
yuē xǐ nù yuē āi jù ài wù yù qī qíng jù
曰喜怒 曰哀惧 爱恶欲 七情俱
【解释】高兴叫作喜,生气叫作哀,害怕叫作惧,心里喜欢叫爱,讨厌叫恶,内心很贪恋叫作欲,合起来叫七情。这是人生下来就有的七种感情。
〖启示〗七情是人生来具有的,谁也不可能抹煞它,但做为一个有志者,是决不能被感情牵着走的。人的感情是非常复杂的,要学会妥善处理自己的感情,才能活的安乐而有意义。
qīng chì huáng jí hēi bái cǐ wǔ sè mù suǒ shí
青赤黄 及黑白 此五色 目所识
【解释】青色、黄色、赤色、黑色和白色,这是我国古代传统的五种颜色,是人们的肉眼能够识别的。
〖启示〗用色彩学的标准解释,色彩的由黄、红、蓝三个原色和橙、绿、紫三个间色组成。五色是我国传统的名称,如黄色已成为我们的民族色彩,据说太阳升起的第一道颜色是黄色,所以黄色代表东方。
suān kǔ gān jí xīn xián cǐ wǔ wèi kǒu suǒ hán
酸苦甘 及辛咸 此五味 口所含
【解释】在我们平时所吃的食物中,全能用嘴巴分辩出来的,有酸、甜、苦、辣和咸,这五种味道。
〖启示〗我们的嘴巴之所以能分辩出酸、甜、苦、辣、咸,是由于人的舌头上有许多叫味蕾的粒状组织。人身体的结构非常复杂,认清自我也是非常不容易的。
shān jiāo xiāng jí xīng xiǔ cǐ wǔ xiù bí suǒ xiù
膻焦香 及腥朽 此五臭 鼻所嗅
【解释】我们的鼻子可以闻出东西的气味,气味主要有五种,即羊膻味、烧焦味、香味、鱼腥味和腐朽味。 
〖启示〗我们人类有视觉,可以分辩颜色、形状;有味觉可分辩各种滋味;嗅觉可以辨别气味;触觉可区分冷暖各种刺激。
páo tǔ gé mù shí jīn yǔ sī zhú nǎi bā yīn
匏土革 木石金 与丝竹 乃八音
【解释】我国古代人把制造乐器的材料,分为八种,即匏瓜、粘土、皮革、木块、石头、金属、丝线与竹子,称为“八音”。
〖启示〗音乐可陶冶人的情怀,我国文明久远、历史悠久,文化丰富,音乐也非常突出。好的音乐可以增强人的修养,调剂人的身心,优美的东方音乐更具迷人的特色。
yuē píng shǎng yuē qù rù cǐ sì shēng yí tiáo xié
曰平上 曰去入 此四声 宜调协
【解释】我们的祖先把说话声音的声调分为平、上、去、入四种。四声的运用必须和谐,听起来才能使人舒畅。
〖启示〗我国的古代诗词非常优美动人,读起来和谐顺口,这不仅是诗词本身的内容感人,而且是由于诗词运用了平、上、去、入四声的规律变化,所以使我们听起来更加优美动人。
gāo zēng zǔ fù ér shēn shēn ér zǐ zǐ ér sūn
高曾祖 父而身 身而子 子而孙
【解释】由高祖父生曾祖父,曾祖父生祖父,祖父生父亲,父亲生我本身,我生儿子,儿子再生孙子。 
解读〗人类的繁衍,一代接着一代,生命的延续永无止境。真是 “前不见古人,后不见来者”,我们每个人都担负着承上启下的责任和义务。
zì zǐ sūn zhì xuán zēng nǎi jiǔ zú rén zhī lún
自子孙 至玄曾 乃九族 人之伦
【解释】由自己的儿子、孙子再接下去,就是玄孙和曾孙。从高祖父到曾孙称为“九族”。这“九族”代表着人的长幼尊卑秩序和家族血统的承续关系。
〖启示〗九族之间的关系不仅是血统的承续关系,更是一种血浓于水的亲情。在家庭中,每个成员都应该认识到自己的长幼尊卑地位,以及自己应负的责任和义务, 家庭才能和睦。
fù zǐ ēn fū fù cóng xiōng zé yǒu dì zé gōng
父子恩 夫妇从 兄则友 弟则恭
【解释】父亲与儿子之间要注重相互的恩情,夫妻之间的感情要和顺,哥哥对弟弟要友爱,弟弟对哥哥则要尊敬。
〖启示〗家庭成员之间要礼貌相待,和睦相处,这样的家庭才是幸福的家庭。我们中国人很注重家族观念,因为家庭是社会的细胞,每个家庭都能和睦相处,社会也必然安定了。
zhǎng yòu xù yǒu yǔ péng jūn zé jìng chén zé zhōng
长幼序 友与朋 君则敬 臣则忠
【解释】年长的和年幼的交往要注意长幼尊卑的次序;朋友相处应该互相讲信用。如果君主能尊重他的臣子,官吏们就会对他忠心耿耿了。 
〖启示〗中国人从古到今,都十分重视礼义。这就是长幼的次序、朋友之间的信用。中国自古称为礼义之邦,象“桃园三结义”,至今受到人们的称颂。
cǐ shí yì rén suǒ tóng ng shī xù wù wéi bèi
此十义 人所同 当师叙 勿违背
【解释】前面提到的十义:父慈、子孝、夫和、妻顺、兄友、弟恭、朋信、友义、君敬、臣忠,这是人人都应遵守的,千万不能违背。
〖启示〗社会是复杂的,每人有各种亲属关系和社会关系。古人提出“十义”,这是处理各种相互关系的准则,乃至今日这些准则仍是维持社会安宁、推动社会发展的保证。
zhǎn qí shuāi dà xiǎo gōng zhì sī má wǔ fù zhōng
斩齐衰 大小功 至缌麻 五服终
【解释】斩衰、齐衰、大功、小功和缌麻,这是中国古代亲族中不同的人死去时穿的五种孝服。
〖启示〗社会在发展,今天一些古老的丧葬仪式已经见不到了,但人死了以后,活着的人就要为他们送葬,以开追悼会的方式寄托后人的哀思。
lǐ yuè shè yù shū shù gǔ liù yì jīn bù jù
礼乐射 御书数 古六艺 今不具
【解释】礼法、音乐、射箭、驾车、书法和算数是古代读书人必须学习的六种技艺,这六种技艺到现在已经没有人能同时具备了。
〖启示〗社会的不断发展,文化科技的门类越来越多。但对于学生来说,要成为德、智、体、美全面发展的人才。
wéi shū xué rén gòng zūn jì shí zì jiǎng shuō wén
惟书学 人共遵 既识字 讲说文
【解释】在六艺中,只有书法现在还是每个人都推崇的。当一个人认识字以后,就可以去研究《说文解字》,这样对于研究高深的学问是有帮助的。
〖启示〗语文、数学、外语这三门学科,已经成为各门类的基础学科。它是深入研究各门专业学科的工具课,所以一定要努力学好, 为将来的进一步深造打下良好基础。
yǒu gǔ wén dà xiǎo zhuàn lì cǎo jì bù kě luàn
有古文 大小篆 隶草继 不可乱
【解释】我国的文字发展经历了古文、大篆、小篆、隶书、草书,这一定要认清楚,不可搞混乱了。 
〖启示〗我们今天通行的是隶、楷、行、草四种体式,但对于先人留下的古籍也要有所了解。这对于我们学习和继承前人的知识有很大的帮助。
ruò guǎng xué jù qí fán dàn lüè shuō néng zhī yuán
若广学 惧其繁 但略说 能知原
【解释】假如你想广泛地学习知识,实在是不容易的事,也无从下手,但如能做大体研究,还是能了解到许多基本的道理。 
〖启示〗现在讲究的是一专多能,对于研究学问也必需做到从大处着眼,要理清思路,提纳挈领,才能抓住问题要害,掌握根本的道理。
fán xùn méng xū jiǎng jiū xiáng xùn gǔ míng jù dòu
凡训蒙 须讲究 详训诂 明句读
【解释】凡是教导刚入学的儿童的老师,必须把每个字都讲清楚,每句话都要解释明白,并且使学童读书时懂得断句。
〖启示〗人们在开始读书的时候必须打下一个良好的基础,首先是讲读发音要正确,辞意要清楚,要学会正确划分句子,这样才能领会文章中所表达的含义和观点。
wéi xué zhě bì yǒu chū xiǎo xué zhōng zhì sì shū
为学者 必有初 小学终 至四书
【解释】作为一个学者,求学的初期打好基础,把小学知识学透了,才可以读“四书”。
〖启示〗为学必有初始阶段,任何一个大学问家,他的知识都是一点一滴积累的,只有扎扎实实打下良好基础,才能进军更高深的知识。
lún yǔ zhě èr shí piān qún dì zǐ jì shàn yán
论语者 二十篇 群弟子 记善言
【解释】《论语》这本书共有二十篇。是孔子的弟子们,以及弟子的弟子们,记载的有关孔子言论是一部书。
〖启示〗孔子是我国古代伟大的思想家和教育家,是儒家思想的代表人物。《论语》的核心是如何 “做人”,以及“做人”的道理
mèng zǐ zhě qī piān zhǐ jiǎng dào dé shuō rén yì
孟子者 七篇止 讲道德 说仁义
【解释】《孟子》这本书是孟轲所作,共分七篇。内容也是有关品行修养、发扬道德仁义等优良德行的言论。
〖启示〗孟子,名轲,尊称孟子,也是我国古代的大思想家、儒家思想的代表。是孔子的三传弟子,也同样讲仁义道德。
zuò zhōng yōng nǎi kǒng jí zhōng bù piān yōng bù yì
作中庸 乃孔伋 中不偏 庸不易
【解释】作《中庸》这本书的是孔伋,“中”是不偏的意思, “庸”是不变的意思。 
〖启示〗孔伋是孔子的孙子,《中庸》的作者。《中庸》是关于人生哲学的一本书,它对中国人的人生观影响很大。
zuò dà xué nǎi zēng zǐ zì xiū qí zhì píng zhì
作大学 乃曾子 自修齐 至平治
【解释】作《大学》这本书的是曾参,他提出了“修身齐家治国平天下”的主张。 
〖启示〗曾子是孔子的弟子,名曾参。《大学》是四书中的一部书,和中庸一样,也是一部修养性的书。
zhōng shū shú xiào jīng tōng rú liù jīng shǐ kě dú
中书熟 孝经通 如六经 始可读
【解释】把四书读熟了,孝经的道理弄明白了,才可以去读六经这样深奥的书。
〖启示〗书有深浅难易的区分,我们读书必须从浅易的开始读起,奠定求知、做人、处世的基础,再进一步学习更深奥的知识。
shī shū yì lǐ chūn qiū hào liù jīng dāng jiǎng qiú
诗书易 礼春秋 号六经 当讲求
【解释】《诗》、《书》、《易》、《礼》、《春秋》,再加上《乐》称六经,这是中国古代儒家的重要经典,应当仔细阅读。
〖启示〗中国的古代文化是个非常丰富而伟大的知识宝库,世界上有许多国家的学者,从事着这方面的研究和探索。做为一个中国人,我们要爱护祖先留下的遗产, 并为此感到骄傲。
yǒu lián shān yǒu guī cáng yǒu zhōu yì sān yì xiáng
有连山 有归藏 有周易 三易详
【解释】《连山》、《归藏》、《周易》,是我国古代的三部书,这三部书合称“三易”,“三易”是用“卦”的形式来说明宇宙间万事万物循环变化的道理的书籍。
〖启示〗《易经》虽是我国古代人占卜的书,但它其中阐述了极为深奥的哲学道理。像阴阴消长,物极必反的论述随处可见。
yǒu diǎn mó yǒu xùn gào yǒu shì mìng shū zhī ào
有典谟 有训诰 有誓命 书之奥
【解释】《书经》的内容分六个部分:一典,是立国的基本原则;二谟,即治国计划;三训,即大臣的态度;四诰,即国君的通告;五誓,起兵文告;六命,国君的命令。
〖启示〗《书经》是一部十分有价值的历史资料,从内容方面来看,很类似我们现在国家的政府档案,可以使我们了解当时历史,从中学到许多有益的知识。
wǒ zhōu gōng zuò zhōu lǐ zhù liù guān cún zhì tǐ
我周公 作周礼 著六官 存治体
【解释】周公著作了《周礼》,其中记载着当时六宫的官制以及国家的组成情况。 
〖启示〗周公是周文王的四子,在周文王的所有儿子中最有才干,也最有仁慈之心。武王死后,由周公帮助成王辅佐朝政,由于他的贤德,把国家治理得十分富强.
dà xiǎo dài zhù lǐ jì shù shèng yán lǐ yuè bèi
大小戴 注礼记 述圣言 礼乐备
【解释】戴德和戴圣整理并且注释《礼记》,传述和阐扬了圣贤的著作,这使后代人知道了前代的典章制度和有关礼乐的情形。
〖启示〗中国传统的礼义道德,其中很大部分到今天仍是有益的,我们要从这些有益的成分中吸取营养、身体力行。
yǒu guó fēng yǒu yǎ sòng hào sì shī dāng fěng yǒng
有国风 有雅颂 号四诗 当讽咏
【解释】《国风》、《大雅》、《小雅》、《颂》,合称为四诗,它是一种内容丰富、感情深切的诗歌,实在是值得我们去朗诵的。
〖启示〗我国最古老的一本诗集叫《诗经》,共汇集了周代诗歌三百零五篇,所包含的题材非常广泛,有的反映复杂的社会形态,有的反映人民的生活状况及一般百姓的思想和感情等。
shī jì wáng chūn qiū zuò yù bāo biǎn bié shàn è
诗既亡 春秋作 寓褒贬 别善恶
【解释】后来由于周朝的衰落,诗经也就跟着被冷落了,所以孔子就作《春秋》,在这本书中隐含着对现实政治的褒贬以及对各国善恶行为的分辩。
〖启示〗我们读春秋,除了能够了解当时一般政治和人民生活情况,更重要的是累积前人的经验,成为自己做人处事的借鉴。
sān zhuàn zhě yǒu gōng yáng yǒu zuǒ shì yǒu gǔ liáng
三传者 有公羊 有左氏 有谷梁
【解释】三传就是羊高所著的《公羊传》,左丘明所著的《左传》和谷梁赤所著的《谷梁传》,它们都是解释《春秋》的书。 
〖启示〗《春秋》是鲁国的史书,内容十分精采,但文字记事都非常简洁。加之年代久远。所以必须详读三传,才能研读明白。
ěr yǎ zhě shàn biàn yán qiú jīng xùn cǐ mò xiān
尔雅者 善辨言 求经训 此莫先
【解释】《尔雅》一部分辨别古今文学的差别,另一部分解释文字的意义和给事物的名字下定义,所以我们要读经书之前,应当先读《尔雅》,然后才能读懂群经。
〖启示〗《尔雅》是我国第一部词典。
gǔ shèng zhù xiān xián zhuàn zhù shū bèi shí sān jīng
古圣著 先贤传 注疏备 十三经
【解释】古代圣人著作的经典,经过诸先贤加以解释意义而成为完备无缺的十三经。 
〖启示〗十三部是《易经》、《诗经》、《书经》、《周礼》、《仪礼》、《礼记》、《春秋》、《公羊传》、《谷梁传》、《孝经》、《尔雅》、《论语》、《孟子》,这十三部书称为十三经。
zuǒ zhuàn wài yǒu guó yǔ hé qún jīng shù shí wǔ
左传外 有国语 合群经 数十五
【解释】左丘明著作除了《左传》外,还有《国语》,称为《春秋外传》。十三经之外再加《左传》和《国语》便是十五经。
〖启示〗《国语》记录周末春秋时期周、鲁等国贵族言论,以每个国家来记述,而《左传》是按年编排,侧重记事。
jīng jì míng fāng dú zǐ cuō qí yào jì qí shì
经既明 方读子 撮其要 记其事
【解释】经传都读熟了然后读子书。子书繁杂,必须选择比较重要的来读,并且要记住每件事的本末因果。
〖启示〗学习和掌握各门类的知识都要牢记一条原则,学习历史更是如此,这就是提纲挈领,掌握主要脉络。对于重点历史事件要记住它的起因和结局,才能很好地掌握这门学问。
wǔ zǐ zhě yǒu xún yáng wén zhōng zǐ jí lǎo zhuāng
五子者 有荀扬 文中子 及老庄
【解释】五子是指荀子、扬子、文中子、老子和庄子。他们所写的书,便称为子书。
〖启示〗五子当中,我们比较熟悉的,恐怕只有老子和庄子,他们博学广闻,象老子,就连孔子都曾向他请教过礼的问题。庄子则经常用寓言的形式表达思想,是非常有趣的。
jīng zǐ tōng dú zhū shǐ kǎo shì xì zhī zhōng shǐ
经子通 读诸史 考世系 知终始
【解释】经书和子书读熟了以后,再读史书、读史时必须要考究各朝各代的世系,明白他们盛衰的原因,才能从历史中记取教训。
〖启示〗我国的春秋战国时代,是各种哲学思想百家争鸣的时代。像荀子的人性本恶说、扬子的自利说、老庄的顺其自然说等等。这些思想都是我们宝贵的文化遗产。
zì xī nóng zhì huáng dì hào sān huáng zài shàng shì
自羲农 至黄帝 号三皇 在上世
【解释】自伏羲氏、神农氏到黄帝,这三位上古时代的帝王都能勤政爱民、非常伟大,因此后人尊称他们为“三皇”。 
〖启示〗历史学家大体把历史分为三个阶段:即上古、中古、近代。中国历史从商代以后才有了较可靠的记载,这以前的历史是个神话和传说的时代,即上古。
táng yǒu yú hào èr dì xiāng yī xùn chēng shèng shì
唐有虞 号二帝 相揖逊 称盛世
【解释】黄帝之后,有唐尧和虞舜二位帝王,尧认为自己的儿子不肖,而把帝位传给了才德兼备的舜,在两位帝王治理下,天下太平,人人称颂。
〖启示〗尧是位很贤德的帝王,他把帝位禅让给有贤能的舜做继承人。当然舜也不负众托。在他们所处的这段历史时期,是中国上古历史上的黄金时代。
xià yǒu yǔ shāng yǒu tāng zhōu wén wǔ chēng sān wáng
夏有禹 商有汤 周文武 称三王
【解释】夏朝的开国君主是禹,商朝的开国君主是汤,周朝的开国君主是文王和武王。这几个德才兼备的君王被后人称为三王。
〖启示〗夏商周,在中国历史上合称三代,每一代的时间都很长,夏朝统治四百年,商朝统治六百年,周朝统治八百年。这一时期的历史仍然掺杂了许多神话和传说。
xià chuán zǐ jiā tiān xià sì bǎi zǎi qiān xià shè
夏传子 家天下 四百载 迁夏社
【解释】禹把帝位传给自己的儿子,从此天下就成为一个家族所有的了。经过四百多年,夏被汤灭掉,从而结束了它的统治。
〖启示〗从禹把帝位传给儿子启之后,一个家族统治国家的历史持续了几千年,一直到辛亥革命推翻了最后一位满皇帝,家天下的统治才最后真正结束了。
tāng fá xià guó hào shāng liù bǎi zǎi zhì zhòu wáng
汤伐夏 国号商 六百载 至纣亡
【解释】商汤王起兵灭掉夏朝,建立了商朝,前后六百年,一直到商纣王。
〖启示〗商朝是中国历史上的第二个重要朝代,从大约公元前17世纪到公元前11世纪,经历了三个大的阶段。第一阶段是“先商”;第二阶段是“早商”;第三阶段是“晚商”。前后相传17世31王,延续600年时间。
zhōu wǔ wáng shǐ zhū zhòu bā bǎi zǎi zuì cháng jiǔ
周武王 始诛纣 八百载 最长久
【解释】周武王起兵灭掉商朝,杀死纣王,建立周朝,周朝的历史最长,前后延续了八百多年。
〖启示〗周朝的历史分为两部分:幽王被杀以前是西周,平王东迁以后是东周。从各朝各代的兴衰中我们可以看出“仁政必兴、暴政必亡”的道理。
zhōu gòng hé shǐ jì nián lì xuān yōu suì dōng qiān
周共和 始纪年 历宣幽 遂东迁
【解释】我国从周朝共和之年开始有正式纪年。经历了周宣王和周幽王,周朝首都东迁洛阳。 
〖启示〗周朝第十代的历王暴虐无道,终于被赶出皇宫,由周公和召公共同执掌政权,后来由历王的儿子宣王继位,到了周幽王后,首都东迁洛阳,称为东周。
zhōu dào shuāi wáng gāng zhuì chěng gān gē shàng yóu shuì
周道衰 王纲坠 逞干戈 尚游说
【解释】自从周平王东迁国都后,对诸侯的控制力就越来越弱了。诸侯国之间时常发生战争,而游说之士也开始大行其道。 
〖启示〗周王室衰落,使各诸侯失去了控制,都想要称王、称霸,战争连年不绝。使老百姓饱受了战争的苦难。
shǐ chūn qiū zhōng zhàn guó wǔ bà qiáng qī xióng chū
始春秋 终战国 五霸强 七雄出
【解释】东周分为两个阶段,一是春秋时期,一是战国时期。春秋时的齐恒公、宋襄公、晋文公、秦穆公和楚庄王号称五霸。战国的七雄分别为齐楚燕韩赵魏秦。
〖启示〗东周时期分为春秋时期和战国时期。春秋时期前后出现五个霸主,历史上称为春秋五霸;战国时期有七个诸侯国实力最强,历史上称为战国七雄。
yíng qín shì shǐ jiān bìng chuán èr shì chǔ hàn zhēng
嬴秦氏 始兼并 传二世 楚汉争
【解释】战国末年,秦国的势力日渐强大,把其他诸侯国都灭掉了,建立了统一的秦朝。秦传到二世胡亥,天下又开始大乱,最后,形成楚汉相争的局面。
〖启示〗秦王朝是我国历史上第一个中央集权制的封建专治国家。虽然秦朝统一的时间只有十五年,但其苛政却是其他朝代所不能及的。然而其统一中国、车同轨、书同文,以及统一度量衡等方面仍有它不可抹灭的贡献。
gāo zǔ xīng hàn yè jiàn zhì xiào píng wáng mǎng cuàn
高祖兴 汉业建 至孝平 王莽篡
【解释】汉高祖打败了项羽,建立汉朝。汉朝的帝位传了两百多年,到了孝平帝时,就被王莽篡夺了。
〖启示〗历史在发展,社会在进步,个人的行为准则要符合于社会发展的法则。否则即便得力于一时,但终究会以失败而告终。
guāng wǔ xīng wéi dōng hàn sì bǎi nián zhōng yú xiàn
光武兴 为东汉 四百年 终于献
【解释】王莽篡权。改国号为新,天下大乱,刘秀推翻更始帝,恢复国号为汉,史称东汉光武帝,东汉延续四百年,到汉献帝的时候灭亡。
〖启示〗汉朝经过四百多年的时间,到了末期,由于外戚、宦官互相攻击,王室无能,到汉献帝时就灭亡了。
wèi shǔ wú zhēng hàn dǐng hào sān guó qì liǎng jìn
魏蜀吴 争汉鼎 号三国 迄两晋
【解释】东汉末年,魏国、蜀国、吴国争夺天下,形成三国相争的局面。后来魏灭了蜀国和吴国,但被司马懿篡夺了帝位,建立了晋朝,晋又分为东晋和西晋两个时期。 
〖启示〗《三国演义》是我国家喻户晓的一部古典小说,也是世界文学宝库的一部分,阅读这部小说可以得到很多有益的启示,了解到古代战争的动人画面。
sòng qí jì liáng chén chéng wéi nán cháo dū jīn líng
宋齐继 梁陈承 为南朝 都金陵
【解释】晋朝王室南迁以后,不久就衰亡了,继之而起的是南北朝时代。南朝包括宋齐梁陈,国都建在金陵。
〖启示〗南北朝时的南朝包括宋齐梁陈。这里所指的宋与后来赵匡胤建立的宋不可混淆在一起,这里的宋的开国皇帝是刘裕,所以也称为刘宋,刘宋统治的时间只有五十九年。
běi yuán wèi fēn dōng xī yǔ wén zhōu xīng gāo qí
北元魏 分东西 宇文周 兴高齐
【解释】北朝则指的是元魏。元魏后来也分裂成东魏和西魏,西魏被宇文觉篡了位,建立了北周;东魏被高洋篡了位,建立了北齐。
〖启示〗世界上最伟大的帝王,都是那些开创天下的帝王。至于那些继承祖业的皇帝,除了少数几个能在文治武功方面有特殊成就,其他多数总是平平凡凡。
dài zhì suí yī tǔ yǔ bù zài chuán shī tǒng xù
迨至隋 一土宇 不再传 失统绪
【解释】杨坚重新统一了中国,建立了隋朝,历史上称为隋文帝。他的儿子隋炀帝杨广即位后,荒淫无道,隋朝很快就灭亡了。 
〖启示〗杨坚起兵东征西杀,结束了南北朝分裂的局面,重新统一中国,建立的隋朝仅两代就灭亡了。其原因是隋炀帝的荒淫无道,使得他众叛亲离。由此可见人心向背是非常重要的。
táng gāo zǔ qǐ yì shī chú suí luàn chuàng guó jī
唐高祖 起义师 除隋乱 创国基
【解释】唐高祖李渊起兵反隋,最后隋朝灭亡,他战胜了各路的反隋义军,取得了天下,建立起唐朝。 
〖启示〗唐朝是我国历史上最辉煌的时代,从唐太宗时期的“贞观之治”到唐玄宗时期的“开元盛世”,都是赫赫有名的。但唐朝的天下其实是李渊的二儿子唐太宗李世民打出来的。
èr shí chuán sān bǎi zǎi liáng miè zhī guó nǎi gǎi
二十传 三百载 梁灭之 国乃改
【解释】唐朝的统治近三百年,总共传了二十位皇帝。到唐哀帝被朱全忠篡位,建立了梁朝,唐朝从此灭亡。为和南北朝时期的梁相区别,历史上称为后梁。 
〖启示〗唐玄宗统治的前期人称 “开元盛世”,但后期却发生了“安史之乱”,唐朝从此开始衰落。对于唐朝从强盛转向衰落,人们常把罪责归到杨贵妃和安禄山两人身上。其实唐朝衰落的原因是多方面的。
liáng táng jìn jí hàn zhōu chēng wǔ dài jiē yǒu yóu
梁唐晋 及汉周 称五代 皆有由
【解释】后梁、后唐、后晋、后汉和后周五个朝代的更替时期,历史上称作五代,这五个朝代的更替都有着一定的原因。
〖启示〗五代是中国历史上一个纷乱割据的时期,由唐末的藩镇割据演变而来。这些朝代名都是以前有过的,所以各冠一个“后” 字来区别。这是五个很短的朝代,一共只有五十三年。
zhào sòng xīng shòu zhōu shàn shí bā chuán nán běi hùn
赵宋兴 受周禅 十八传 南北混
【解释】赵匡胤接受了后周“禅让”的帝位,建立宋朝。宋朝相传了十八个皇帝之后,北方的少数民族南下侵扰,结果又成了南北混战的局面。 
〖启示〗宋朝的专制中央集权进一步强化,尽管消除了唐后期藩镇割据,臣官专权,朋党之争的弊端,但它过分削弱地方力量,使州县日益困弱、无力抵抗外侵,成了一个积贫积弱、苟且偷安的朝代。
liáo yǔ jīn jiē chēng dì yuán miè jīn jué sòng shì
辽与金 皆称帝 元灭金 绝宋世
【解释】北方的辽人、金人和蒙古人都建立了国家,自称皇帝,最后蒙古人灭了金朝和宋朝,建立了元朝,重又统一了中国。 
〖启示〗蒙古人曾联合宋朝的兵力合攻金国,把金国消灭后,铁木真也就是成吉思汗,他自行称帝建立元朝,直到他的孙子忽必烈时,便起兵把宋灭掉,宋朝就此结束。
yú tú guǎng chāo qián dài jiǔ shí nián guó zuò fèi
舆图广 超前代 九十年 国祚废
【解释】元趄的疆域很广大,所统治的领土,超过了以前的每一个朝代。然而它只维持了短短九十年,就被农民起义推翻了。
〖启示〗元朝统一的历史意义,在于巩固和发展了多民族的统一国家,它使历来由少数民族地方政权统治的地区统一归于中央政府管辖之下,更加强了中央与地方、中原与边疆的联系及各民族间联系。
dài chéng zǔ qiān yān jīng shí liù shì zhì chóng zhēn
迨成祖 迁燕京 十六世 至崇祯
【解释】到明成祖即位后,把国都由金陵迁到北方的燕京。明朝共传了十六个皇帝,直到崇祯皇帝为止,明朝就灭亡了。
〖启示〗明成祖迁都燕京对于防御蒙古和经营东北,也就是巩固边防和维护统一有着重要的意义。
quán yān sì kòu rú lín lǐ chuǎng chū shén qì fén
权阉肆 寇如林 李闯出 神器焚
【解释】明朝末年,宦官专权,天下大乱,老百姓纷纷起义,以闯王李自成为首的起义军攻破北京,迫使崇祯皇帝自杀,明朝最后灭亡。 
〖启示〗明末宦官专权,带来了政治的腐败和贪污成风,这样,不仅加重了人民的负担,同时,也给少数民族上层分子入内地骚扰带来了可乘之机。
qīng shì zǔ yīng jǐng mìng jìng sì fāng kè dà dìng
清世祖 膺景命 靖四方 克大定
【解释】清军入关后,清世祖顺治皇帝在北京登上帝座,平定了各地的混乱局面,使得老百姓可以重新安定地生活。
〖启示〗清朝初年虽然存在着高压政策,如为了控制汉族人民的思想,大兴文字狱,但到嘉庆皇帝为止,人民生活也比较安定。
yóu kāng yōng lì qián jiā mín ān fù zhì jì kuā
由康雍 历乾嘉 民安富 治绩夸
【解释】顺治皇以后,分别是康熙、雍正、乾隆和嘉庆四位皇帝,在此期间,天下太平,人民生活比较安定,国家也比较强盛。
〖启示〗清朝在康熙、雍正、乾隆时期,经过同外部侵略势力及内部分裂势力的斗争,建立起空前统一和巩固的多民族国家,在内地设立了十八个行省,从而确立起比较巩固而稳定的政权。
dào xián jiān biàn luàn qǐ shǐ yīng fǎ rǎo dū bǐ
道咸间 变乱起 始英法 扰都鄙
【解释】清朝道光、咸丰年间,发生了变乱,英军挑起鸦片战争。英、法两国分别以亚罗号事件和法国神父被杀为由组成联军,直攻北京。
〖启示〗自鸦片战争以后,各帝国主义国家相继侵略中国。强迫清朝政府签定了一个又一个不平等条约,使中国从独立的封建社会逐步成为一个半殖民地、半封建的社会。
tóng guāng hòu xuān tǒng ruò chuán jiǔ dì mǎn qīng mò
同光后 宣统弱 传九帝 满清殁
【解释】同治、光绪皇帝以后,清朝的国势已经破败不堪,当传到第九代宣统皇帝时,就被孙中山领导的辛亥革命推翻了。
〖启示〗清朝政府到了光绪年间,皇帝只是个空架子,而实权是操纵在慈禧太后手中,这个人称“老佛爷”的女人,十分专横,在她手中,中国的威名被完全丢尽了。
gé mìng xīng fèi dì zhì lì xiàn fǎ jiàn mín guó
革命兴 废帝制 立宪法 建民国
【解释】孙中山领导的辛亥革命,推翻了清朝政府的统治,废除了帝制、建立了宪法,成立了中华民国政府,孙中山任临时大总统。
〖启示〗中国发展了五千年,经过了各个朝代的治乱兴衰,第一位由人民选出的总统诞生了。
gǔ jīn shǐ quán zài zī zǎi zhì luàn zhī xīng shuāi
古今史 全在兹 载治乱 知兴衰
【解释】以上所叙述的是从三皇五帝到建立民国的古今历史,我们通过对历史的学习,可以了解各朝各代的治乱兴衰,领悟到许多有益的东西。
〖启示〗“读史使人明智”。如果把我们中华民族的历史当成一个大家庭的家谱,那么当我们回顾前人的经验时,可以从中吸取许多有用的东西。
shǐ suī fán dú yǒu cì shǐ jì yī hàn shū èr
史虽繁 读有次 史记一 汉书二
【解释】中国和历史书虽然纷繁、复杂,但在读的时候应该有次序:先读《史记》,然后读《汉书》。 
〖启示〗《史记》是我国汉代大思想家司迁所写,从传说中的黄帝一直到汉武帝时代共几千年的历史。《汉书》是东汉时期思想家班固所著,它记载的只是西汉这一时代的历史,是我国历史上第一部“断代史”。
hòu hàn sān guó zhì sì jiān zhèng jīng cān tōng jiàn
后汉三 国志四 兼证经 参通鉴
【解释】第三读《后汉书》,第四读《三国志》,读的同时,还要参照经书,参考《资治通鉴》,这样我们就可以更好地了解历史的治乱兴衰了。
〖启示〗《后汉书》讲述东汉时期的历史;《三国志》写的是东汉灭亡后,魏、蜀、吴三国形成鼎立局面,直到被晋统一;《资治通鉴》叙述从战国到五代共一千多年的历史,有以史为鉴戒的的思想,所以叫《资治通鉴》。
dú shǐ zhě kǎo shí lù tōng gǔ jīn ruò qīn mù
读史者 考实录 通古今 若亲目
【解释】读历史的人应该更进一步地去翻阅历史资料,了解古往今来事情的前因后果,就好象是自己亲眼所见一样。 
〖启示〗中国的历史十分悠久,前面提到的不过是一个简单轮廓,要想真正掌握必须翻阅各朝各代的历史资料,深入进行了解和研究。历史是面镜子,我们可以从这面镜子中吸取许多宝贵的历史教训。
kǒu ér sòng xīn ér wéi zhāo yú sī xī yú sī
口而诵 心而惟 朝于斯 夕于斯
【解释】我们读书学习,要有恒心,要一边读,一边用心去思考。只有早早晚晚都把心思用到学习上,才能真正学好。
〖启示〗我们应该立志努力学习,知识的领域是无穷无尽的,知识是财富、是力量、是智慧。学问是苦根上长出来的甜果。只有刻苦地、不间断地学习才能掌握和运用它。
xī zhòng ní shī xiàng tuó gǔ shèng xián shàng qín xué
昔仲尼 师项橐 古圣贤 尚勤学
【解释】从前,孔子是个十分好学的人,当时鲁国有一位神童名叫项橐,孔子就曾向他学习。像孔子这样伟大的圣贤,尚不忘勤学,何况我们普通人呢? 
〖启示〗孔子曾经拜郯子学礼仪;拜长弘和师橐学乐曲;拜老子学人生哲学。孔子曾说过:三个人一起同行,其中一定有一个人值得我向他学习和效法的”。
zhào zhōng lìng dú lǔ lùn bǐ jì shì xué qiě qín
赵中令 读鲁论 彼既仕 学且勤
【解释】宋朝时赵中令──赵普,他官已经做到了中书令了,天天还手不释卷地阅读论语,不因为自己已经当了高官,而忘记勤奋学习。 
〖启示〗人的学问是永无止境的,一个人的努力和奋斗是不可中途终止的。活到老、学到老,一个人应该好学不倦,直到死为止。
pī pú biān xuē zhú jiǎn bǐ wú shū qiě zhī miǎn
披蒲编 削竹简 彼无书 且知勉
【解释】西汉时路温舒把文字抄在蒲草上阅读。公孙弘将春秋刻在竹子削成的竹片上。他们两人都很穷,买不起书,但还不忘勤奋学习。 
〖启示〗路温舒和公孙弘这两个古人,在没有书本的情况下,想办法把书抄在蒲草或刻在竹子上学习,我们今天能有印制精美的书本,学习条件和环境如此优越,更应该刻苦读书。
tóu xuán liáng zhuī cì gǔ bǐ bù jiào zì qín kǔ
头悬梁 锥刺股 彼不教 自勤苦
【解释】晋朝的孙敬读书时把自己的头发拴在屋梁上,以免打瞌睡。战国时苏秦读书每到疲倦时就用锥子刺大腿,他们不用别人督促而自觉勤奋苦读。 
〖启示〗要想成为一个有学问的人必须自觉地刻苦读书。因为求知识这件事任何人也代替不了,只有通过自己努力才能学到。现在我们有父母、老师的关心和教导,就更应该好好学习才是。
rú náng yíng rú yìng xuě jiā suī pín xué bù chuò
如囊萤 如映雪 家虽贫 学不辍
【解释】晋朝人车胤,把萤火虫放在纱袋里当照明读书。孙康则利用积雪的反光来读书。他们两人家境贫苦,却能在艰苦条件下继续求学。 
〖启示〗古人这种求学的精神是多么令人钦佩呀!在那样恶劣、贫困的情况下,能够克服困难,不受外界环境影响、努力学习。今天我们有方便舒适的环境,如果不知道珍惜,那真是惭愧啊!
rú fù xīn rú guà jiǎo shēn suī láo yóu kǔ zhuó
如负薪 如挂角 身虽劳 犹苦卓
【解释】汉朝的朱买臣,以砍柴维持生活,每天边担柴边读书。隋朝李密放牛把书挂在牛角上,有时间就读。他们在艰苦的环境里仍坚持读书。
〖启示〗朱买臣和李密,一个打柴一个放牛,生活都非常贫苦,但能自己发奋读书。后来都成为很出色的人。我们有这么好的学习环境,怎么能不努力学习呢?
sū lǎo quán èr shí qī shǐ fā fèn dú shū jí
苏老泉 二十七 始发愤 读书籍
【解释】唐宋八大家之一的苏洵,号大泉,小时候不想念书,到了二十七岁的时候,才开始下决心努力学习,后来成了大学问家。
〖启示〗宋代著名文学家苏洵和他两个儿子苏轼和苏辙,是我国文学史上十分有名的人物,他们的学问都很高,文章也都写得很好。被后人合称为“三苏”,也是唐宋八大家里的三位人物。
bǐ jì lǎo yóu huǐ chí ěr xiǎo shēng yí zǎo sī
彼既老 犹悔迟 尔小生 宜早思
【解释】象苏老泉上了年纪,才后悔当初没好好读书,而我们年纪轻轻,更应该把握大好时光,发奋读书,才不至于将来后悔。
〖启示〗苏洵到了二十七岁才省悟到读书的重要性。我们年纪轻轻,现在开始用功是绝对来得及的。要认识到读书学习对我们人生的重要性,要打好坚实地知识根底,长大以后才能为社会做出应有的贡献。
ruò liáng hào bā shí èr duì dà tíng kuí duō shì
若梁灏 八十二 对大廷 魁多士
【解释】宋朝有个梁灏,在八十二岁时才考中状元,在金殿上对皇帝提出的问题对答如流,所有参加考试的人都不如他。
〖启示〗有志者事竟成,凡是立定的志愿,只要坚持不懈,努力去做,是一定会成功的。年轻人应首先立下志愿,失败了不要气馁,仍坚持努力、百折不回是一定会成功的。
bǐ jì chéng zhòng chēng yì ěr xiǎo shēng yí lì zhì
彼既成 众称异 尔小生 宜立志
【解释】梁灏这么大年纪,尚能获得成功,不能不使大家感到惊异,钦佩他的好学不倦。而我们应该趁着年轻的时候,立定志向,努力用功就一定前途无量。
〖启示〗没有任何力量比知识更为强大。你要使自己变为一个强者吗?那么你就要立定志向努力学习,用知识武装起来的人是不可战胜的。成功就一定会属于你。光明的前途也会属于你。
yíng bā suì néng yǒng shī mì qī suì néng fù qí
莹八岁 能咏诗 泌七岁 能赋棋
【解释】北齐有个叫祖莹的人,八岁就能呤诗,后来当了秘书监著作郎。另外唐朝有个叫李泌的人,七岁时就能以下棋为题而作出诗赋。
〖启示〗祖莹和李泌两人很小就显示出惊人的才华。这和他们的智慧是分不开的。但只是聪明而不学习终究还成不了才。祖莹和李泌学习非常刻苦,每天几乎是手不释卷。已经把读书看成是生活中的最大乐趣。
bǐ yǐng wù rén chēng qí ěr yòu xué dāng xiào zhī
彼颖悟 人称奇 尔幼学 当效之
【解释】他们两个人的聪明和才智,在当时很受人们的赞赏和称奇,现在我们正是求学的开始,应该效法他们,努力用功读书。
〖启示〗虽然祖莹和李泌从小就特别聪明,但是如果不知努力,聪明反而会被聪明误的。所以我们现在求学,也应该效法他们,除了运用聪明才智外,更要努力用功求进步,才能有所作为。
cài wén jī néng biàn qín xiè dào yùn néng yǒng yín
蔡文姬 能辩琴 谢道韫 能咏吟
【解释】在古代有许多出色的女能人。象东汉末年的蔡文姬能分辩琴声好坏,晋朝的才女谢道韫则能出口成诗。
〖启示〗在封建社会,女人没有地位,人们认为“女子无才便是德”,一个女孩子要读书学艺是非常困难的,蔡文姬和谢道韫两人都是女子,可以想见她们在当时学习是多么不容易。
bǐ nǚ zǐ qiě cōng mǐn ěr nán zǐ dāng zì jǐng
彼女子 且聪敏 尔男子 当自警
【解释】象这样的两个女孩子,一个懂音乐,一个会作诗,天资如此聪慧;身为一个男子汉,更要时时警惕,充实自己才对。 
〖启示〗当然,现在男女平等了,女孩子也能上学读书,这是社会的进步。而我们更应该珍惜社会给我们创造的良好的学习环境,无论男孩、女孩都应刻苦努力,多学知识,将来成为一个对国家有用的人。
táng liú yàn fāng qī suì jǔ shén tóng zuò zhèng zì
唐刘晏 方七岁 举神童 作正字
【解释】唐玄宗时,有一个名叫刘晏的小孩子,才只有七岁,就被推举为神童,并且做了负责刊正文字的官。
〖启示〗刘晏有一次回答唐玄宗提出的问题时,曾说臣凡《四书》《五经》都能正,只一个“朋”字正不了。后来玄宗一查证才知道,原来当时朝延里很多人朋比为奸,所以刘晏说无法正“朋” 字,就是这个道理。
bǐ suī yòu shēn yǐ shì yǒu wéi zhě yì ruò shì
彼虽幼 身已仕 有为者 亦若是
【解释】刘晏虽然年纪这么小,但却已经做官来,担当国家给他的重任,要想成为一个有用的人,只要勤奋好学,也可以和刘晏一样名扬后世。
〖启示〗刘晏长大以后,他当了唐代宗的宰相。在他任职期间,非常爱民,为老百姓做了不少好事。这和他从小立下的志向是一致的。我们也应该和他一样从小立下志向,长大后为社会做出应有的贡献。
quǎn shǒu yè jī sī chén gǒu bù xué hé wéi rén
犬守夜 鸡司晨 苟不学 曷为人
【解释】狗在夜间会替人看守家门,鸡在每天早晨天亮时报晓,人如果不能用心学习、迷迷糊糊过日子,有什么资格称为人呢。 
〖启示〗万事万物都有自然界所赋予的特质,如狗能看门、鸡会报晓。而做为万物之灵的人类又该如何呢?人类是有思维能力的,所以,自然赋予人的使命当然是掌握各门知识去征服自然。
cán tǔ sī fēng niàng mì rén bù xué bù rú wù
蚕吐丝 蜂酿蜜 人不学 不如物
【解释】蚕吐丝以供我们做衣料,蜜蜂可以酿制蜂蜜,供人们食用。而人要是不懂得学习,以自己的知识、技能来实现自己的价值,真不如小动物。
〖启示〗人类只有通过不断的学习,才能掌握前人留下来的知识,并以此来开拓更深、更广泛的知识领域,不断地改善人类自身的生存和生活环境。动物的活动不过是一种本能的表现,是无法与人类有意识的活动相比的。
yòu xí yè zhuàng zhì shēn shàng kuāng guó xià lì mín
幼习业 壮致身 上匡国 下利民
【解释】我们要在幼年时努力学习不断充实自己,长大后能够学以致用,替国家效力,为人民谋福利。
〖启示〗学习的目的在于应用,如何把学到的知识为大众服务,不枉费自己一生所学,对后人也有所帮助,首要的问题是理论与实际的结合。用所学习的知识解答生活中的实际问题,并在实践中加深理解。
yáng míng shēng xiǎn fù mǔ guāng yú qián yù yú hòu
扬名声 显父母 光于前 裕于后
【解释】如果你为人民做出应有的贡献,人民就会赞扬你,而且父母也可以得到你的荣耀,给连祖先增添了光彩,也给下代留下了好的榜样。
普通话朗读广东话朗读 〖启示〗我们应该提倡一种奉献的精神,对我们伟大的祖国、对人民、对他人的奉献精神,我们的学识是奉献的资本,谁的学识越多,谁的奉献就越大。人民就把更多的荣誉献给他们。
rén yí zǐ jīn mǎn yíng wǒ jiào zǐ wéi yī jīng
人遗子 金满赢 我教子 唯一经
【解释】有的人遗留给子孙后代的是金银钱财,而我并不这样,我只希望他们能精于读书学习,长大后做个有所作为的人。 
〖启示〗知识是人类最宝贵的财富。做父母的再有钱,如果子孙不求长进,又有什么用呢,钱总有用完的一天。到那时,一无所长什么也不会干,反而害了他们。而书中自有修身、齐家、治国、平天下的道理,这才是取之不竭的财富。
qín yǒu gōng xì wú yì jiè zhī zāi yí miǎn lì
勤有功 戏无益 戒之哉 宜勉力
【解释】反复讲了许多道理,只是告诉孩子们,凡是勤奋上进的人,都会有好的收获,而只顾贪玩,浪费了大好时光是一定要后悔的。 
〖启示〗我们要时刻提醒自己,珍惜大好的时光,持之以恒地读书学习,那么你就一定会得到丰厚的收获,你的思想和学识就越加丰富。你也将会做出更多贡献,这样才不枉人生在世。我们要用 “少壮不努力,老大徒伤悲”这句话时刻提醒自己。

 

三字经渊源

《三字经》是我国不可多得的宝贵遗产,有不同版本,全文字数从1120字至1722字不等。

《三字经》是中国的传统儿童启蒙教材,在中国古代经典当中,三字经是最浅显易懂的读本之一,历久不衰。

《三字经》取材典故,包括中国五千年神传文化的文学、历史、哲学、天文地理、人伦义理、忠孝节义等等,内容相当丰富。背诵《三字经》的同时,就了解了常识、传统国学及历史故事,以及故事内涵中的做人做事道理。

在格式上,三字一句朗朗上口,因其文通俗、顺口、易记等特点,使其与《百家姓》、《千字文》、《千家诗》同为中国古代私塾的初级入门课本,合称“三百千千”。

 

三字经作者

一说是宋代人王应麟。初著传说为宋朝王应麟,明、清两代人(如清初康熙年间王相与清末大学问家章太炎)多认定作者是王应麟。其次,从文风看,王应麟的其他著作也多三字句,几年前,在鄞州还出土了王应麟用“三字经”句式作结尾撰写的庙记。另外,王应麟是一个关心儿童教育的学者,除了《三字经》,他还有六本儿童启蒙读物(《词学指南》、《小学绀珠》、《姓氏急就篇》、《小学讽咏》、《蒙训》)。这些都是非常有力的证据。

一说是宋代人区适子。明末清初屈大均在“广东新语”卷十一中记载:“童蒙所诵三字经乃宋末区适子所撰。适子,顺德登洲人,字正叔,入元抗节不仕”,认为广东顺德人区适子才是《三字经》的真正作者。

一说是明代人黎贞。清代邵晋涵诗:“读得贞黎三字训”,自注:“《三字经》,南海黎贞撰。”即以为明代黎贞撰。

 

三字经内容简介

从“人之初,性本善”到“人不学,不知义”,讲述的是教育和学习对儿童成长的重要性,后天教育及时,方法正确,可以使儿童成为有用之材;

从“为人子,方少时”至“首孝悌,次见闻”强调儿童要懂礼仪要孝敬父母、尊敬兄长,并举了黄香和孔融的例子;

从“知某数,识某文”到“此十义,人所同”介绍的是生活中的一些名物常识,有数字、三才、三光、三纲、四时、四方、五行、五常、六谷、六畜、七情、八音、九族、十义,方方面面,一应俱全,而且简单明了;

从“凡训蒙,须讲究”到“文中子,及老庄”介绍中国古代的重要典籍和儿童读书的程序,这部分列举的书籍有四书、六经、三易、四诗、三传、五子,基本包括了儒家的典籍和部分先秦诸子的著作;

从“经子通,读诸史”到“通古今,若亲目”讲述的是从三皇至清代的朝代变革,一部中国史的基本面貌尽在其中;

从“口而诵,心而维”至“戒之哉,宜勉力”强调学习要勤奋刻苦、孜孜不倦,只有从小打下良好的学习基础,长大才能有所作为,“上致君,下泽民”。

 

 

三字经故事大全

【黄香温席】

黄香小时候,家中生活很艰苦。9岁时,母亲就去世了。黄香非常悲伤。他本就非常孝敬父母,在母亲生病期间,小黄香一直不离左右,守护在妈妈的病床前,母亲去世后,他对父亲更加关心、照顾,尽量让父亲少操心。

冬夜里,天气特别寒冷。那时,农户家里又没有任何取暖的设备,确实很难入睡。一天,黄香晚上读书时,感到特别冷,捧着书卷的手一会就冰凉冰凉的了。他想,这么冷的天气,爸爸一定很冷,他老人家白天干了一天的活,晚上还不能好好地睡觉。小黄香为让父亲少挨冷受冻,他读完书便悄悄走进父亲的房里,给他铺好被,然后脱了衣服,钻进父亲的被窝里,用自己的体温,温暖了冰冷的被窝之后,才招呼父亲睡下。黄香用自己的孝敬之心,暖了父亲的心。黄香温席的故事,就这样传开了,街坊邻居人人夸奖黄香。

9岁的小黄香就是这样孝敬父亲,人称温席的黄香,天下无双。他长大以后,人们说,能孝敬父母的人,也一定懂得爱百姓,爱自己的国家。事情正是这样,黄香后来做了地方官,果然不负众望,为当地老百姓做了不少好事,他孝敬父母的故事,也千古流传。

【孔融让梨】

孔融小时候聪明好学,才思敏捷,巧言妙答,大家都夸他是奇童。4岁时,他已能背诵许多诗赋,并且懂得礼节,父母亲非常喜爱他。

一日,父亲的朋友带了一盘梨子,父亲叫孔融他们七兄弟从最小的小弟开始自己挑,小弟首先挑走了一个最大的,而孔融拣了一个最小的梨子说:“我年纪小,应该吃小的梨,剩下的大梨就给哥哥们吧。”父亲听后十分惊喜,又问:“那弟弟也比你小啊?”孔融说:“因为我是哥哥,弟弟比我小,所以我也应该让着他。”孔融让梨的故事,很快传遍了曲阜,并且一直流传下来,成了许多父母教育子女的好例子。

【李泌赋棋】

李泌生于唐玄宗开元十年(722),开元十六年(728),刚刚七岁的李泌就能为文赋诗,一次儒、道、释三教学者聚会,玄宗把他也召人宫中,而此时的李泌就以非凡的文学才能征服了与会的君臣。《新唐书·李泌传》记载:“泌既至,帝方与燕国公张说观弈,因使说试其能。说请赋‘方圆动静’,泌逡巡曰:‘愿闻其略。’说因曰:‘方如棋局,圆若棋子,动若棋生,静若棋死。’泌即答曰:‘方若行义,圆若用智,动若骋材,静若得意。”张说是当时一位才华横溢的名诗人,被时人称为“燕许大手笔”,他与李泌的这两首小诗都是即兴之作,相比之下,七岁李泌的作品在立意方面远远超过已经五十多岁的张说的作品。也难怪诗成后,“说因贺帝得奇童,帝大悦曰:‘是子精神,要大于身。’赐束帛,敕其家曰:‘善视养之。”(《新唐书·李泌传》)其后,重臣张九龄、严挺之等对他都非常器重。七岁儿童即受到朝廷君臣的一致重视,这在中国历史上是极为罕见的

【孔子相师】

有一天,七岁的项橐和小伙伴们在路上玩筑土为城的游戏,正巧孔子率众弟子经过。他们只顾埋头游戏,没有躲避孔子乘坐的车。孔子弟子下车责备,项橐回答说:从古至今,只有车避城,哪有城躲车?孔子看小小的项橐说得头头是道,心里欢喜,便令弟子绕道而行。

孔子心想,这小孩聪明,我倒要考考他,便问:什么山上没有石头?什么水里没有鱼儿?什么门没有门闩?什么车没有轮子?什么牛不生犊儿?什么马不产驹儿?什么刀没有环?什么火没有烟?什么男人没有妻子?什么女人没有丈夫?什么天短?什么天长?什么树没有枝儿?什么城里没有官儿?什么人有名没有字儿?

项橐想了想,回答说:土山上没有石头,井水里没有鱼儿,空门没有门闩,舆车没有轮子,泥牛不生犊儿,木马不产驹儿,砍刀没有环,萤火没有烟,神仙没有妻子,仙女没有丈夫,冬天白天短,夏天白天长,枯树没有枝儿,空城没有官儿,小孩子有名没有字儿。

孔子听完,暗暗吃惊项橐的聪明。项橐接着反问孔子:鹅鸭为什么能浮在水面上?雁鹤为什么善于鸣叫?松柏为什么冬夏常青?

孔子回答:鹅鸭能浮在水面上,是因为它们的脚是方的;雁鹤善于鸣叫,是因为它们的脖子长;松柏冬夏常青,是因为树心坚实。

项橐笑着说:不对!龟鳖能浮在水面上,难道是因为它们的脚方吗?青蛙善于鸣叫,难道是因为它们的脖子长吗?竹子冬夏常青,难道是因为竹心坚实吗?

孔子知道项橐非常聪明,知识渊博,惊叹:后生可畏也,后生可畏也!又对弟子们说:项橐虽幼,可以为师。这就是孔子师项橐的由来。

【赵普夜读】

一个人即使已经当了大官,功成名就了,仍然要勤学不懈,「日知其所无,月无忘其所能」,也就是要做到今人所说的「在职进修」,进一步追求对自己的工作有帮助的学问。不是为了晋升,而是为了工作能够顺利的推展,对老百姓更有利益。下面就举赵普的故事来说明:

赵中令是指宋朝的赵普,他做到了掌理皇帝文书的中书令这个大官,白天处理国政,晚上仍然不忘读论语。

古人读书,有些是为了参加科举考试,希望考中进士,求得一官半职,而赵普已经做了那么大的官了,为什么还要读论语呢?

有一天晚上,宋太祖赵匡胤因为有国家大事,要和赵普商量,因此驾临赵普家中。看见赵普正在读论语,太祖很讶异的说:「论语小时候就读过了,为什么现在还读它呢?」

赵普回答说:「论语中中有修身、齐家、治国、平天下的大道理。以前我以半部论语助您平天下,现在以另外半部论语助您安天下。」

由此可知论语是一本最为简要精粹,不可多读的好书,一个平民百姓读了可以修养身心,成为正人君子;官吏读了可以仁政治国,成为忠臣良相。

这个故事主要是告诉我们,一个大官尚且如此虚心好学,何况我们普通人,怎能不更加勤学呢? 

【温舒抄书】

西汉时路温舒把文字抄在蒲草上阅读。公孙弘将春秋刻在竹子削成的竹片上。他们两人都很穷,买不起书,但还不忘勤奋学习。路温舒和公孙弘这两个古人,在没有书本的情况下,想办法把书抄在蒲草或刻在竹子上学习,我们今天能有印制精美的书本,学习条件和环境如此优越,更应该刻苦读书。 

【孙敬悬梁】

西汉时候,有个人名叫孙敬,是著名的政治家。开始由于知识浅薄得不到重用,连家里人都看不起他,使他大受刺激,下决心认真钻研。经常关起门,独自一人不停地读书。 每天从早到晚读书,常常是废寝忘食。读书时间长,劳累了,还不休息。时间久了,疲倦得直打瞌睡。 他怕影响自己的读书学习,就想出了一个特别的办法。古时候,男子的头发很长。他就找一根绳子, 一头牢牢地绑在房梁上,一头系在头发上。当他读书疲劳时打盹了,头一低,绳子就会牵住头发,这样就会把头皮扯痛了, 马上就清醒了,再继续读书学习。

【苏秦刺股】

战国时期,有一个人名叫苏秦,也是出名的政治家。在年轻时,由于学问不多不深,曾到好多地方做事, 都不受重视。回家后,家人对他也很冷淡,瞧不起他。这对他的刺激很大。所以,他下定决心,发奋读书。 他常常读书到深夜,很疲倦,常打盹,直想睡觉。于是他想出了一个方法,准备一把锥子,一打瞌睡, 就用锥子往自己的大腿上刺一下。这样,猛然间感到疼痛,使自己清醒起来,再坚持读书。

后人将这两个故事合成“悬梁刺股”或“刺股悬梁”一句成语,用以激励人发愤读书学习。

【囊萤夜读】

车胤,字武子,晋代南平(今湖北公安市)人,他的祖父车浚,三国时期作过东吴的会稽太守。因灾荒请求赈济百姓,被昏庸的吴主孙皓处死,此后车胤的家境就一贫如洗了。车胤立志苦读,广泛涉猎各种知识,太守王胡之曾对他的父亲车育说:“此儿当大兴卿门,可使专学”。因家中贫寒,晚上看书没钱点灯。一个夏天的晚上,他正坐在院子里默默背书,见到许多萤火虫在空中飞舞,象许多小灯在夜空中闪动,心中不由一亮,他立刻捉上一些萤火虫,把他们装在一个绢做的口袋里,萤光就照射出来。车胤借着萤火虫发出的微弱灯光,夜以继日地苦读。

在他父亲的指导下,车胤终于成了一个很有学问的人,一生中做过吴兴太守、辅国将军、户部尚书等官职。唐朝杨弘贞、杨番、蒋防都著有《荧光照学赋》,均是谈车胤之事。

【孙庸映雪】

孙康,晋代京兆(今河南洛阳)人,晋秘书监孙盛的曾孙、长沙太守孙放之孙。孙康幼时酷爱读书,常常感到时间不够用。他想夜以继日地攻读,可此时家道中落,没钱买油点灯。一到天黑,便没有办法读书了。特别到了冬天,长夜漫漫,他有时辗转很久难以入睡。实在没有办法,只好白天多看书,晚上躺在床上默诵。

一天夜里,他一觉醒来忽然发现从窗外透进几丝白光。开门一看,原来下了一场大雪,大地闪闪发光使他眼花缭乱。孙康心中一动,映着雪光可否读书呢?他急急忙忙跑回到屋里,拿出书来对着雪地的反光一看,果然字迹清楚,比昏黄的油灯要亮得多!

整个冬天,孙康都夜以继日地苦读,从没有中断过。孙康砥砺求进,学有大成,终成晋时很有名望的学者,南朝宋景平年间官至尚书左丞相,封德阳县侯 。

【买臣负薪】

朱买臣是西汉吴郡(今江苏吴县)人,家境贫苦,靠上山砍柴薪卖钱度日。但他安于贫困,痴心读书,坚持不懈。每日砍柴,置书树下而读;负薪(担着柴)回家时,就将书置于担头边走边读。他的妻子耐不住他负薪读书、自得其乐的穷酸相,离他改嫁。50岁那年,经同乡严助的推荐,朱买臣进京在汉武帝面前“说春秋,言楚词”,如此这般他将自己历年负薪苦读积累的学问抖露出来,当场博得武帝龙颜大悦,拜为中大夫。稍后,朱买臣又官迁会稽太守。朱买臣“采樵工或余,诵读声不辍”的顽强的读书精神使他成为后代读书人崇尚的榜样。他的家乡因此建起了朱买臣读书台和朱买臣藏书庙,这是后人对他负薪读书的刻苦精神的一种肯定和表彰,也是我国历来崇尚读书传统的具体表现。

【李密挂角】

李密少年时代,曾在隋炀帝的宫廷里当侍卫。他生性灵活,在值班的时候左顾右盼,被隋炀帝发现了,认为这孩子不大老实就免了他的职。李密并不懊丧,回家后发愤读书,因以放牛为生,故此常坐在牛背上读书。 有一次,李密听说缑山有一位名士包恺,就前去向他求学。李密骑上一头牛出发了,牛背上铺着用蒲草编的垫子,牛角上挂着一部《汉书》。李密一边赶路一边读《汉书》,正巧越国公杨素骑着快马从后面赶上来,勒住马赞扬他:“这么勤奋的书生真是少见!”李密一看是越国公,赶紧从牛背上跳下来行礼。为此《新唐书?李密传》记载:“闻包恺在缑山,往从之。以蒲鞯乘牛,挂《汉书》一帙角上,行且读。” 李密谈吐不俗,深深吸引了杨素。回家以后,杨素对儿子杨玄感说:“我看李密这个人的学识才能,都在你兄弟之上,将来你们有事可以与他商量。” 

【苏洵发奋】

苏洵是北宋著名的散文家,他和他的两个儿(苏拭、苏辙)都以文采著名,被后人合称为宋代“三苏”。

苏洵在27岁那年的一天,正像往常一样随手翻书阅览,无意中发现一篇关于古人爱惜时间、刻苦攻读的故事。他认真地读了一遍,感到这故事很生动,又读了一遍,更加感到有意义,于是他反复读了好几遍,每读一遍,就有一次收获。他觉得这故事好像是专为自己写的,不由得心中发出感叹:“时光无情地飞逝,自己已经快到而立之年了,虽然写过一些文章,却都是些平庸之作,没有什么大的建树。”他想:现在不努力,还要等到什么时候啊!从这时起,苏询又开始发愤苦读。经过一年多的时间,他觉得自己在学习上有了长进,就急急忙忙地参加录取秀才和进士的两场考试,但两次考试都落了榜。这件事对他的打击很大,不过,他没有灰心丧气,决心重新振作起来。但他没有理出头绪,不知从哪儿做起。

有一天,苏洵在书房里整理他以前写的书稿时,发现了自己的不足,因为连自己也感到不满意,又怎能让它们在世上流传呢?于是他将这数百篇书稿统统抱出屋去,放在一个空地上,点上一把火,化为灰烬。他之所以这样做,正是为了坚定从头做起的决心。焚稿后,他如同放下一个沉重的包袱,更加轻松愉快地刻苦学习了。苏询有时在家闭门苦读,有时奔走四方,求师访友,一年到头忙个不停,以致后来他两个儿子的学习要靠他妻子教导。

经过二十多年的努力奋斗,苏洵已经阅读了大量的书籍,既精通《五经》和诸子百家学说,又同时对古今是非成败的道理进行探讨,使自己具有了渊博的知识和惊人的才智,再写起文章来,往往到了“下笔顷刻数干言”的程度。他写了许多有研究价值的论文,受到了家乡学者的倾慕,他自己也真正体会到成功的乐趣。这时他的大儿子苏轼、二儿子苏辙也都长大成人,而且在他的影响下才华出众,他就带着自己写的论文和两个儿子到京城游学。当时,文坛领袖欧阳修担任翰林学士,他看了苏洵的论文很赏识,认为这是当今最好的文笔。欧阳修平时非常器重有才华的学者,这次更不例外,于是他将苏洵的二十二篇文章推荐给朝廷,受到朝廷的重视。一时间,引起朝廷上下的震惊,京城内外的学者传阅他的文章都赞不绝口,并且争相效仿苏询的文章写作方法。苏洵这位晚学成才的散文家,也从此闻名于世。直到很久以后,还广泛流传着赞誉苏洵文章的民谣:“苏文熟,吃羊肉;苏文生,吃菜羹。”

【梁灏夺魁】

相传宋人梁灏在八十二岁高龄时,在朝廷进行的进士考试中,战胜了所有的考试者,夺得了状元。

梁灏(963~1004)字太素,北宋郓州须城(今东平州城)人,出身宦家。少年丧父。曾从学于王禹恬,初考进士,未中。留居京城,曾进谏宋太宗,选拔人才不要单凭诗赋,要注重治国治民的才能,未被采纳。雍熙二年(985年),考取状元,任大名府观察推官,时年23岁。灏有吏才,每上朝进奏,辞辩明敏,对答如流,真宗甚为嘉赏。群臣奏章,多教灏参议。景德元年(1004年),任开封知府。同年6月,暴病卒,时年42岁。著有文集15卷。

凡是读过《三字经》的人,都知道:“若梁灏、八十二、对大庭、魁多士。”说梁灏八十二岁中状元,那是讹传。《宋史》记载,梁灏,字太素,963年生于郓州须城(今山东东平州城),出身官宦之家,其父文度早逝,由其叔父抚育成人。雍熙二年(985年),梁灏23岁考中状元。曾任翰林学士、宋都开封知府等职。其间,曾与杨励、朱台符、李若拙同掌科举事务。又与钱若水等人同修《太祖实录》及《起居注》。灏有吏才,每上朝进奏,词辩明敏,对答如流,且见地高远,倍受真宗赏识,时论称赞。景德元年(1004年),暴病卒于开封知府任上,年42岁。所著文集15卷。

虽然《三字经》中“梁灏夺魁”的典故与真实的历史有冲突,但因其中所含的坚持发奋学习,终能实现人生价值的良好寓意,至今为人们传颂。

【祖莹呤诗】

北齐有个叫祖莹的人,八岁就能呤诗,后来当了秘书监著作郎。另外唐朝有个叫李泌的人,七岁时就能以下棋为题而作出诗赋。祖莹八岁的时候能够背诵《诗》、《书》,十二岁时是中书的学生,喜欢学习,迷恋读书,日日夜夜的学习,他的父母害怕他会生病,禁止他但是不能够使他停下来读书,他经常偷偷地在暗地里藏着蜡烛,赶走童仆,等到父母睡着之后,点燃蜡烛读书,用他的衣服遮盖窗户,害怕漏光,被家里人发觉,因为这件事情他的声誉更加被传开了,里里外外的亲属都叫他圣小儿,他特别喜欢写文章。中书监的高允每次感叹说:“这个孩子的才能不是大多数人能够达到的,最终会大有作为的。”

当时中书博士的张天龙在讲解《尚书》,把其中的内容都讲解了。学生们都聚集来听,祖莹在夜里读老倦,不知道天亮了,老师催促着讲课十分急切,他于是就错拿了住在同一个房间的学生赵郡李孝怡的《曲礼》卷就去听课了。博士严厉,他不敢再回去,于是就在前面行礼,背诵多篇《尚书》,不遗漏一个字。祖莹讲完了以后,孝怡感到十分诧异,对渊博的学士们说了这件事,所有的学士都很惊讶。后来,高祖听说了这件事,召见祖莹,让他背诵五经里的文章句子,并且叙述之中的意思,高祖听后十分赞叹祖莹的才能,非常赞赏祖莹。祖莹出去之后,高祖和卢昶开玩笑地说:“当年流放共工在幽州北方后代的地方,怎么知道突然出现了这样一个才子啊!”

【文姬辩琴】

蔡文姬(约177年~?),名琰,字昭姬,汉族,东汉末年陈留(今河南开封杞县)人,东汉大文学家蔡邕的女儿,是中国历史上著名的才女和文学家。蔡文姬字昭姬,为避司马昭的讳,改为文姬。蔡文姬的父亲蔡邕是当时大名鼎鼎的文学家和书法家,还精于天文数理,妙解音律,是曹操的挚友和老师。生在这样的家庭,蔡文姬自小耳濡目染,既博学能文,又善诗赋,兼长辩才与音律。可惜东汉末年,社会动荡,蔡文姬被掳到了南匈奴,嫁给了虎背熊腰的匈奴左贤王,饱尝了异族异乡异俗生活的痛苦,却生儿育女。十二年后,曹操统一北方,想到恩师蔡邕对自己的教诲,用重金赎回了蔡文姬。文姬归汉后,嫁给了董祀,并留下了动人心魄的《胡笳十八拍》和《悲愤诗》。《悲愤诗》是中国诗歌史上第一首自传体的五言长篇叙事诗。

蔡文姬的一生是悲苦的,“回归故土”与“母子团聚”都是美好的,人人应该享有,而她却不能两全。

蔡文姬也确实非常有才气。在一次闲谈中,曹操表示出很羡慕蔡文姬家中原来的藏书。蔡文姬告诉他原来家中所藏的四千卷书,几经战乱,已全部遗失时,曹操流露出深深的失望,当听到蔡文姬还能背出四百篇时,又大喜过望,于是蔡文姬凭记忆默写出四百篇文章,文无遗误,可见蔡文姬才情之高。曹操把蔡文姬接回来,在为保存古代文化方面做了一件好事。历史上把“文姬归汉”传为美谈。

【道韫咏絮】

谢道韫(约376年前后在世),陈郡阳夏(今河南太康县)人。东晋女诗人。东晋后期打败苻坚的百万大军的一代名将谢安之侄女,安西将军谢奕之女,大书法家王羲之的二儿媳,王羲之之子王凝之之妻。公元399年王凝之为孙恩起义军所杀,她一直寡居会稽。谢道韫识知精明,聪慧能辩,叔父谢安曾问她:“《毛诗》何句最佳?”答:“吉甫作颂,穆如清风。仲山甫永怀,以慰其心。”安称赞她有“雅人深致”。一次谢安召集儿女子侄讲论文义,俄而大雪骤下,安问道:“白雪纷纷何所似?”安侄谢朗答:“撒盐空中差可拟。”道韫说:“未若柳絮因风起。”安大悦。这一咏雪名句,盛为人所传诵。咏絮才的典故便出于此,后人多用“咏絮”称赞女子善于吟咏的才华。